Přehled podporovaných aktivit v rámci Strategie CLLD MAS Zálabí

MAS Zálabí z.s. bude v programovém období 2014 – 2020 (resp. až do roku 2023) rozdělovat přibližně 43 mil. Kč z EU fondů. To vše na projekty místních aktérů v území MAS dle schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). Podpora je zaměřena na témata, která mají pozitivní dopad na kvalitní rozvoj regionu MAS Zálabí. Vyhlášení první výzvy z Operačního programu Zaměstnanost již proběhlo. Další výzva MAS, tentokrát z Integrovaného regionálního operačního programu, bude vyhlášena ke dni 30. dubna 2018. Níže uvedené informace mají poskytnout stručný přehled potenciálním žadatelům, kteří plánují podat žádost o podporu svého projektu prostřednictvím MAS. O vyhlášení jednotlivých výzev budete včas informováni. Doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat s pracovníky kanceláře MAS (kontakty zde: https://www.maszalabi.eu/kontakty/).

Podporovaná opatření v rámci Strategie CLLD MAS Zálabí jsou rozdělena do celkem 3 programových rámců. Tyto programové rámce jsou navázány na jednotlivé operační programy, prostřednictvím kterých dochází k podpoře daných tematických oblastí. Jedná se o Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova a Operační program Zaměstnanost.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Základní informace k jednotlivým opatřením IROP naleznete v odkazech zde:

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Základní informace k jednotlivým opatřením (Fiche) PRV naleznete zde:

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Základní informace k jednotlivým opatřením OPZ naleznete zde: