Informace o výzvě Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Plán otevření výzvy: červen 2020

Předpokládaná alokace: 1 500 000,- Kč

Podpora je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

POZOR!!! Podporovány jsou pouze investiční výdaje a výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS.

Výše podpory

Dotace je stanovena ve výši 80 % způsobilých výdajů projektu.

Oblasti podpory  – není ještě jasné, jaké oblasti budou vybrány!

Podrobné informace k jednotlivým oblastem podpory naleznete pod následujícími odkazy:

Další podmínky (kompletní podmínky Programu rozvoje venkova přes MAS na tomto odkaze)

 • v rámci článku 20 v dané výzvě MAS je možné podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele v rámci jednoho režimu podpory (tj. podpora v režimu de minimis nebo v režimu veřejné podpory);
 • projekt musí být v souladu s plánem/ programem rozvoje dané obce (strategickým rozvojovým dokumentem);
 • doba udržitelnosti projektu je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace;
 • žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů – dotace je proplacena až po předložení žádosti o platbu;
 • žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi;
 • místem realizace je místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie (včetně souvisejících objektů) /jiný movitý majetek, které jsou předmětem projektu;
 • realizací projektu vznikne samostatný funkční celek;
 • žádost o dotaci vč. příloh se na MAS podává prostřednictvím Portálu farmáře, více zde; 
 • pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 2 000 000 Kč bez DPH – zakázka na dodávky či služby/ nepřesáhne 6 000 000 Kč bez DPH – zakázka na stavební práce provede příjemce dotace tzv. cenový marketing v souladu s kapitolou 8 Pravidel pro žadatele 19.2.1.
 • pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne výše uvedené částky je žadatel povinen uskutečnit výběrové řízení. Řídí se přitom Příručkou pro zadávání veřejných zakázek, kterou rovněž nalezne na stránkách eagri.cz/prv zde a www.szif.cz zde.

Dotaci také nelze poskytnout na:

Další výdaje, na které nelze poskytnou dotaci v rámci čl. 20 jsou uvedeny u jednotlivých oblastí podpory viz výše.

 • DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu;
 • pořízení použitého movitého majetku – v případě strojů se jedná o stroj, který byl vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán;
 • prosté nahrazení investice.

Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS :

Další přílohy, které je nutné doložit naleznete u jednotlivých oblastí podpory viz výše.

 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dne registrace na SZIF pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie.
 • Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/ programem rozvojem obce (strategického rozvojového dokumentu).
 • Přílohy stanovené MAS – ty které žadatel přikládal při podání žádosti o dotaci (mají pouze vliv na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu).
 • Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.
 • Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele – pouze pokud výdaje projektu přesahují 1 000 000 Kč. „Žadatel dodává na SZIF aktivní .pdf furmulář, který si vygeneruje na Portálu farmáře. Zde zvolí typ formulářů dle způsobu vedení účetnictví v plném/ zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidenci. Podklady pro výpočet finančního zdraví se nepředkládají jako příloha ŽoD, ale samostatně přes nabídku Portálu Farmáře „Finanční zdraví (FZ)“.

Bližší informace a důležité dokumenty naleznete pod níže uvedenými odkazy: