Výzva MAS č. 10 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí, z. s. vyhlašuje dnem 29.12.2023 Výzvu MAS č. 10 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichi 12 Podpora spolků a obcí, článek  20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, písmena:
a) Veřejné prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
e) Vybrané kulturní památky
f)  Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Základní informace k výzvě: 
Termín vyhlášení výzvy: 29.12.2023
Termín příjmu žádostí: od 15.1.2024 do 16.2.2024
Finální termín registrace na RO SZIF: 29.3.2024
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, registrace na Portál Farmáře je možná na www.szif.cz a www.eagri.cz.

Celková výše alokace pro 10. výzvu PRV je 707 579,00,- Kč.

Konzultace:

Bc. Petra Kubátová Krchová (tel: 725 563 579, e-mail: prv@maszalabi.eu)

V souvislosti s touto výzvou MAS pořádá seminář pro žadatele.

Seminář pro žadatele a příjemce proběhne v úterý 9.1.2024 od 16:00 hod. (podrobnosti viz. pozvánka): Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  v zasedací místnosti Městského úřadu Týnce nad Labem, Masarykovo náměstí 1, 281 26 Týnec nad Labem,  Pozvánka na seminář.

Prosím, o potvrzení účasti na semináři a to do 7.1.2024 na e-mail: prv@maszalabi.eu

Dokumentace k výzvě:

Text výzvy a společné přílohy

 1. Znění výzvy č. 8 MAS Zálabí – Text výzvy č. 10
 2. Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF – Souhlas s vyhlášením výzvy
 3. Pravidla 19.2.1_aktualizace duben 2022 – Pravidla
 4. Opatření/Fiche dle 19.2.1. –  Podpora spolků a obcí
 5. Strategie komunitně vedeného rozvoje – Strategie CLLD – Programové období 2014 – 2020, Strategie CLLD
 6. Dotčené území MAS Zálabí – Mapa MAS
 7. Interní postupy PRV MAS Zálabí pro administraci výzvy – Interní postupy pro PRV
 8. Hodnotící kritéria – Fiche č. 12 – Podpora spolků a obcí
 9. Etický kodex – Et. kodex
 10. Přístup do Portálu Farmáře – návod + žádost – Zadost_o_pristup_do_Portalu_farmare.pdfNavod pro prihlaseni
 11. Návod pro generování Žádosti o dotace v Portálu farmáře – Podání ŽoD
 12. Příručka pro zadávání veřejných zakázek –Prirucka ZVZ
 13. Příručka pro publicitu_verze 5 – PublicitaGenerátor
 14. Metodika stanovení výdajů – využití části objektu – příloha 15 Pravidel – Metodika využití části objektů
 15. Postup doložení finančního zdraví – Postup pro doložení finančního zdravíMetodika výpočtuTabulka pro výpočetVerifikace příloh a finanční zdraví
 16. Čestné prohlášení – de minimis – příloha 17 Pravidel – Cestne_prohlaseni_de_minimisMetodická příručka k de minimis
 17. Prohlášení o zařazení podniku – Příloha č. 3 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorieZařazení podniků – příkladový manuál
 18. Kontrolní list MAS k hodnocení přijatelnosti – Kontrolní listy MASZ
 19. Vzdání se odvolání: Prohlaseni_o_vzdani_se_prava_odvolani

Seznam předkládaných příloh : Pravidla 19.2.1., str. 33

Specifické přílohy pro Fichi č. 12 – Podpora spolků a obcí

  1. Počet obyvatel v místě realizace – uvést v Žádosti o dotaci, v části B1 – místa realizace projektu. (Preferenční kritérium ŽoD)
  2. Vazba na specifické cíle  – uvést v Žádosti o dotaci vazby (jednotlivý specifický cíl + popis vazby) a v povinné Příloze  – Soulad se SCLLD. (Preferenční kritérium ŽoD)
  3. Soulad s plánem rozvoje obce  – Příloha – Soulad s plánem rozvoje obce

 

Stanovisko stavebního úřadu (v případě stavebních prací) – Příloha  – ČP stanovisko stavebního úřadu