Výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 1. 11. 2019 vyhlášena 7. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. 11. 2019 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen 31. 1. 2020 ve 14.00 hod. Pro práci v systému je nutná registrace. Odkaz na ISKP2014+ je zde: https://mseu.mssf.cz/ K žádosti o dotaci je nutné mít zřízený elektronický podpis. Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba.

Celková alokace výzvy:  5 197 528,67 Kč

Míra podpory: 95 % dotace EU

 

Oprávnění žadatelé: 

Společné pro všechny aktivity 
– kraje
– obce
– organizace zřizované nebo zakládané obcemi
– nestátní neziskové organizace
– církve

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
– školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol
– školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

 

Podporované aktivity: 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
– stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
– nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
– pořízení vybavení budov a učeben
– pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity MŠ, dětských skupin, služeb péče o dítě nad 3 roky věku a spolků zajišťujících předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby). Projektové záměry na mateřské školy zřízené podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání!!

Aktivita Infrastruktura základních škol
– stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
– nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
– pořízení vybavení budov a učeben
– pořízení kompenzačních pomůcek
– zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); budování bezbariérovosti škol; rozšiřování kapacit kmenových učeben ve správním ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání!!

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
– nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
– pořízení vybavení budov a učeben
– pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

 

Bližší informace (text výzvy, kritéria hodnocení, interní postupy MAS) k vyhlášené výzvě naleznete v přílohách na konci tohoto příspěvku.

Odkazy na další nezbytné dokumenty:

Aktuální verzi pravidel pro žadatele a příjemce (obecná a specifická pravidla) včetně příloh, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete také zde:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

 

Kontakty: 

Ing. Nikola Bendáková

mobil: 602 280 585

e-mail: mas@maszalabi.eu

———————————

 

PŘÍLOHY

7. výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy MAS Zálabí

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení