Pracovní skupiny MAP II na Kolínsku

Zveme Vás na ustavení Pracovních skupin,

které se uskuteční v rámci projektu

MAP II na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Cílem spolupráce formou pracovních skupin je využít místní potenciál pro rozšíření příležitostí učení žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Témata Pracovních skupin jsou odvozena od zaměření pracovních skupin popsaných dále:

Téma pracovní skupiny Datum konání Přihlášení na akci
EVVO a regionální identita 13. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/yyyxkgbg
Čtenářská gramotnost 19. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/yyn8gcgl
Financování 20. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/y3n5uklr
Matematická gramotnost 21. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/y4acjvvm
Rovné příležitosti 27. 3. 2019 14 -16 http://tinyurl.com/yyxpwrgs
Digitální kompetence 28. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/yye4azjv
Mateřské školy 2. 4. 2019 14-16 http://tinyurl.com/y5ym3wdl
Jazyková gramotnost 3. 4. 2019 14-16 http://tinyurl.com/y2b45hec
Kariérové poradenství 9. 4. 201914-16 http://tinyurl.com/y5uwdtqq

V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím odkazu uvedeného vždy vedle data konání.

Místo a čas konání je stejné pro všechny uvedené termíny.

Místo:  Městský společenský dům v Kolíně, Zámecká 109, Kolín , vždy salonek 1.p. (pouze v termínu 28.3. salonek 3.p.)

Čas:     14:00 – 16:00 hodin

 

 

 Pracovní skupiny

Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce je plánování nákladů, identifikace finančních zdrojů, diskuse o dalších formách financování, řešení vztahu zřizovatel/škola. Pracovní skupina monitoruje stav v území a připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol a odborníků.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navrhuje aktivity do akčního plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Pracovní skupina Mateřské školy

Obsahem práce je podpora předškolní pedagogiky v celém jejím rozsahu.  Identifikace společných témat, zájmů a potřeb v jednotlivých mateřských školách. Sdílení dobré praxe a zkušeností zapojených MŠ v regionu.

Pracovní skupina Jazyková gramotnost

Obsahem práce je participace na aktivním učení cizího jazyka, otevřenost a inspirace pro ostatní. Zlepšení kvality vzdělávání v této oblasti, dále pak rozvoj kompetencí pro osobní a pracovní život v souvislosti se schopností komunikace v cizím jazyce dětí, žáků, studentů ve školách.

Pracovní skupina EVVO a regionální identita

Obsahem práce PS je podporovat místně zakotvené učení s důrazem na formování regionální identity, využití ekologických, kulturně-sociálních i ekonomických témat majících vazbu k regionu. Další náplní je podpora rozvoje kulturního povědomí dětí a žáků i pedagogů s vazbou na regionální témata a programy zaměřené na podporu regionálního kulturního povědomí. Důraz je kladen na enviromentálně odpovědné chování a jednání týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji a také spotřebitelské chování.

Pracovní skupina Digitální kompetence

Obsahem práce je zaměření na oblast vzdělávání, které účinně využívá digitální technologie na podporu výuky a učení, dále vzdělávání, které rozvíjí digitální gramotnost žáků a připravuje je na uplatnění ve společnosti a na trhu práce, kde požadavky na znalosti a dovednosti v segmentu informačních technologií stále rostou.

Pracovní skupina karierové poradenství

Obsahem práce je sdružit osoby a organizace, které poskytují služby v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání kariérových poradců. Kromě sdružení těchto institucí a jejich členů za účelem spolupráce je výměna zkušeností mezi jednotlivými aktéry této sféry.