Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 22.3.2021 Výzvu MAS č. 6 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Neproduktivní investice v lesích , Zemědělství a Podpora spolků a obcí. V souvislosti s touto výzvou MAS pořádá seminář pro žadatele.

Základní informace k výzvě: 
Termín vyhlášení výzvy: 22.3.2021
Termín příjmu žádostí: od 22.3.2021 do 23.4.2021
Termín registrace na RO SZIF: 30.6.2021
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, registrace na Portál Farmáře je možná na www.szif.cz a www.eagri.cz.

Předpokládaný termín podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova je do 30.6.2022.

Celková výše alokace pro 6. výzvu PRV je 2 248 515 ,- Kč.

Konzultace:

Bc. Petra Kubátová Krchová (tel: 725 563 579, e-mail: prv@maszalabi.eu)

Seminář pro žadatele a příjemce: Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  v kanceláři MAS Zálabí, z.s., nám. Komenského 235, 281 26 Týnec nad Labem – Pozvánka na seminář,  Prezentace ze semináře: Prezentace k semináři

Prosím, o potvrzení účasti na semináři a to do 26.3.2021 na E-mail: prv@maszalabi.eu

Dokumentace k výzvě:

Text výzvy a společné přílohy

 1. Znění výzvy č. 6 MAS Zálabí – Výzva č.6
 2. Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF – Souhlas s vyhlášením výzvy
 3. Pravidla 19.2.1_aktualizace 8.10.2019 – Pravidla
 4. Opatření/Fiche dle 19.2.1. –  Investice do zemědělských podniků, Neproduktivní investice v lesíchPodpora spolků a obcí,
 5. Strategie komunitně vedeného rozvoje – Strategie CLLD
 6. Dotčené území MAS Zálabí – Mapa MAS
 7. Interní postupy PRV MAS Zálabí pro administraci výzvy – Interní postupy pro PRV
 8. Hodnotící kritéria –Fiche č. 6 – Zemědělství,  Fiche-č.-5-Neproduktivní-investice-v-lesích, Fiche č. 12 – Podpora spolků a obcí
 9. Etický kodex – Et. kodex
 10. Přístup do Portálu Farmáře – návod + žádost – Zadost_o_pristup_do_Portalu_farmare.pdfNavod pro prihlaseni
 11. Návod pro generování Žádosti o dotace v Portálu farmáře – Podání ŽoD
 12. Příručka pro zadávání veřejných zakázek – Prirucka ZVZ
 13. Příručka pro publicitu_verze 5 – PublicitaGenerátor
 14. Metodika stanovení výdajů – využití části objektu – příloha 15 Pravidel – Metodika využití části objektů
 15. Postup doložení finančního zdraví – Postup pro doložení finančního zdravíMetodika výpočtuTabulka pro výpočetVerifikace příloh a finanční zdraví
 16. Čestné prohlášení – de minimis – příloha 17 Pravidel – Cestne_prohlaseni_de_minimisMetodická příručka k de minimis
 17. Prohlášení o zařazení podniku – Příloha č. 3 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorieZařazení podniků – příkladový manuál
 18. Kontrolní list MAS k hodnocení přijatelnosti – Kontrolní listy MASZ
 19. Vzdání se odvolání: Prohlaseni_o_vzdani_se_prava_odvolani

Povinné přílohy k výzvě: (Pravidla 19.2.1., str. 31 – 32)

 1. Stanovisko stavebního úřadu (v případě stavebních prací) – Příloha č. 1 -ČP stanovisko stavebního úřadu
 2. Doklad o souladu projektu se Strategií CLLD – Příloha č. 4 – Soulad se SCLLD
 3. Soulad s plánem rozvoje obce (týká se pouze Fiche 12) – Příloha – Soulad s plánem rozvoje obce
 4. Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před podáním Žádosti o dotaci na MAS) – týká se Fiche 12, článku b
 5. Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka projektových záměrů pro PRV jako součást Strategického rámce MAP s vyznačením odpovídajícího projektu – prostá kopie – týká se Fiche 12, článku b
 6. Osvědčení právního statutu viz výzva (neplatí pro obce)

Specifické přílohy pro Fiche 5 – Neproduktivní investice v lesích

 1. Pozitivní vliv na ŽP – Prohlášení-vliv na ZP

Specifické přílohy pro Fiche 12 – Podpora spolků a obcí

  1. Počet obyvatel v místě realizace – uvést v Žádosti o dotaci, v části B1 – místa realizace projektu.
  2. Vazba na specifické cíle  – uvést v Žádosti o dotaci vazby (jednotlivý specifický cíl + popis vazby) a v povinné příloze Soulad se Strategií CLLD

Specifické přílohy pro Fiche 6 – Zemědělství

 1. Prohlášení o užití inovačních přístupů – Prohlášení – inovace
 2. Prohlášení o pozitivním vlivu na ŽP – Prohlášení-vliv na ZP
 3. Metodika nově vytvořených pracovních míst – příloha 14 Pravidel – MetodikaPřehled o odvodech
 4. Stanovisko MŽP – Pastevní areály – Stanovisko MŽP
 5. Stanovisko MŽP – Chov vodní drůbeže – Stanovisko MŽP 2