Výzva MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 28. 6. 2018 vyhlášena 2. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) na podporu Bezpečné dopravy.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 28. 6. 2018 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen 15. 9. 2018 v 00.00 hod. Pro práci v systému je nutná registrace. Odkaz na ISKP2014+ je zde: https://mseu.mssf.cz/ K žádosti o dotaci je nutné mít zřízený elektronický podpis. Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba.

Celková alokace výzvy: 3 000 000,00 Kč

Míra podpory: 95 % dotace EU

Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)

Podporované aktivity: 

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
  • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů

Bližší informace (text výzvy, kritéria hodnocení, osnova studie proveditelnosti) k vyhlášené výzvě naleznete v přílohách na konci tohoto příspěvku.

Odkazy na další nezbytné dokumenty:

Aktuální verzi pravidel pro žadatele a příjemce (obecná a specifická pravidla) včetně příloh, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete také zde: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

 

Kontakt: 

Ing. Nikola Bendáková – Manažerka MAS

mobil: 602 280 585

e-mail: mas@maszalabi.eu

 

PŘÍLOHY

2. výzva MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Osnova studie proveditelnosti

Interní postupy MAS Zálabí_final

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení