Výzva MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 30. 4. 2018 vyhlášena 1. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) pro jednotky sborů dobrovolných hasičů (JPO kategorie II a III).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 30. 4. 2018 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen 30. 6. 2018 v 00.00 hod. Pro práci v systému je nutná registrace. Odkaz na ISKP2014+ je zde: https://mseu.mssf.cz/ K žádosti o dotaci je nutné mít zřízený elektronický podpis. Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba.

Celková alokace výzvy: 1 167 370,00 Kč

Míra podpory: 95 % dotace EU

Oprávnění žadatelé: obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III podle přílohy zákona o požární ochraně

Podporované aktivity: stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události

Bližší informace (text výzvy, kritéria hodnocení, osnova studie proveditelnosti, kontrolní listy) k vyhlášené výzvě naleznete v přílohách na konci tohoto příspěvku.

Odkazy na další nezbytné dokumenty:

Aktuální verzi pravidel pro žadatele a příjemce (obecná a specifická pravidla) včetně příloh, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete také zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovan

 

Kontakt: 

Ing. Nikola Bendáková – Manažerka MAS

mobil: 602 280 585

e-mail: mas@maszalabi.eu

 

PŘÍLOHY

1. výzva MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic IZS

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Osnova studie proveditelnosti

Kontrolní list – hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list – věcné hodnocení

Interní postupy MAS Zálabí_final