MAS a MAP …

… tyto dvě zkratky pletou hlavu kde komu. MAS je zkratka pro místní akční skupiny, které působí ve venkovských oblastech, realizují a podporují nejrůznější projekty. Jedním z takových projektů je právě MAP neboli místní akční plán rozvoje vzdělávání.

Jinými slovy MAS Podlipansko je nositelem projektu, v rámci kterého se svými partnery městem Kolín a MAS Zálabí vytváří strategii rozvoje vzdělávání v ORP Kolín, k jejíž tvorbě přizvala aktéry v oblasti vzdělávání tedy zástupce škol, zřizovatelů a rodičů. 

MAP nyní vstupuje do své závěrečné části, kdy finalizuje tvorbu plánu rozvoje vzdělávání prostřednictvím opatření a aktivit, které byly sestaveny Expertními pracovními skupinami.

Místní akční plán obsahuje tři základní pilíře:

  1. Aktivity investiční
  2. Individuální aktivity jednotlivých škol
  3. Aktivity spolupráce

V rámci investičních aktivit projekt mapuje požadavky v oblasti infrastruktury základních a mateřských škol. Sesbírali jsem požadavky na více jak 240 projektových záměrů v hodnotě překračující 1 miliardu Kč. Takovou částku potřebují naše školy v ORP Kolín na dostavby, opravy, rekonstrukce, výstavby či dovybavení učeben, jídelen, hřišť, šaten, tělocvičen, pro zabezpečení budov či bezbariérové vstupy. Nevelká část investičních projektových záměrů bude realizována prostřednictvím výzev Integrovaného regionálního programu (IROP), výzev MŠMT, prostřednictvím MAS a jejich strategií neboli Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), část zafinancují samotní zřizovatelé. Avšak na podstatnou část záměru na rozvoj infrastruktury škol finanční prostředky nedostačují.

Školy realizují své individuální požadavky v rámci tzv. soft aktivit prostřednictvím projektů zvaných Šablony. Šablony mají nadefinované oblasti, z nichž mohou jednotlivé školy čerpat. Vychází z průzkumu potřebnosti škol, který zrealizovalo MŠMT v roce 2015. Šablony budou školami nejčastěji využity na financování školních asistentů, školních psychologů, speciálních pedagogů, chův do MŠ, na vzájemné sdílení zkušeností mezi pedagogy, na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze nebo na mentoring.

Projekty spolupráce jsou zaměřeny na požadavky území v oblasti kvantity, kvality, síťování a sdílení. Jejich výstupem je vytvoření a zajištění technického řešení sdíleného portálu škol v ORP Kolín a jeho udržitelnost, na což navazuje druhé opatření, kterým je vytvoření personálního řešení neboli institutu školního koordinátora pro ORP Kolín a zajištění jeho udržitelnosti. Vzniklý portál bude obsahovat databázi nabídky a poptávky pedagogického, podpůrného a odborného personálu a jeho kapacit pro sdílení v rámci ORP (např. učitelé jednotlivých předmětů, právník, účetní, ekonom, technik ict, projektový manažer, školní psycholog, speciální pedagog, logoped, překladatel, učitel češtiny pro cizince a další specialisté). Dále bude obsahovat databázi nabídky a poptávky odborných pracovníků pro individuální rozvoj pedagogů, jako jsou kouč, mentor, supervizor, ad. Portál nabídne prostor  jednak pro recenzování vzdělávacích a výjezdových aktivit či dodavatelů služeb a jednak  pro sdílení odborných rad a doporučení v oblasti školství. Institut školního koordinátora bude vzniklou databázi spravovat a aktualizovat, organizovat vzdělávací aktivity a setkávání aktérů vzdělávání ORP Kolín.

Realizace třetího MAP pilíře, tedy aktivit spolupráce, bude uskutečněna prostřednictvím připravovaného tříletého dotovaného projektu MAP Implementace, jehož realizaci předpokládáme od srpna roku 2018. Jeho další pokračování, mimo dotační prostředky pak bude záležet na samotném území, konkrétně na tom, zda školy a jejich zřizovatelé budou nastavený model aktivně využívat a spoluvytvářet a společně za něj převezmou i finanční zodpovědnost.  

V Pečkách 30.9.2017  

Bc. I. Minaříková manažerka MAS Podlipansko

Zpravodaj 2017 MAP_podzim