MAS ZÁLABÍ, Z. S. ÚSPĚŠNĚ DOKONČILA PROJEKT „ZÁLABÍ TÁHNE ZA JEDEN PROVAZ“

Dne 12. listopadu 2014 proběhla v kanceláři MAS Zálabí fyzická kontrola dokladů, kterou uskutečnili pracovníci SZIF Praha. Během kontroly nebyly shledány žádné nedostatky a pracovníci SZIF nám přislíbili proplacení způsobilých výdajů projektu v plné částce do konce roku 2014.

V rámci projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ reg. č. 13/018/34100/120/000015 MAS Zálabí vytvořila podklady pro Integrovanou strategii území, (dále jen „ISÚ“) na období 2014-2020, uskutečnila propagační akci pro veřejnost – Rozsvícení vánočného stromu v Ovčárech, aktualizovala internetové stránky a provedla realizaci tréninkové výzvy k předkládání nabídek na realizaci měkkých akcív regionu. Získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního partnerství probíhalo ve spolupráci s podpořenou MAS Lípa pro venkov, která nám zajišťovala přenos praktických zkušeností, poskytování konzultací při tvorbě podkladů ISÚ včetně organizační struktury MAS, tvorby tréninkové výzvy, přípravy žádosti o dotaci, poskytování metodického poradenství a koučinku. MAS Zálabí by bez realizace tohoto projektu nemohla ve své činnosti pokračovat v následujícím období 2014 -2020.

Povinné výstupy pro podklady ISÚ jsme zpracovávali sami za pomoci spolupracující MAS dle Metodiky tvorby obsahu ISÚ.  Obsah jednotlivých částí pro podklady ISÚ se dělí na Analytickou část ISÚ, Strategickou část ISÚ a Implementační část ISÚ. Do analytické části patří analýza území – vymezení území (rozloha, počet obyvatel, správní území obcí včetně počtu místních částí, specifika), SWOT analýza, analýza rozvojových potřeb, lidský potenciál v regionu, návaznost na jiné strategické dokumenty, závěry jednotlivých analýz, benchmarking. Do strategické části patří stanovení cílů a priorit, integrační prvky, inovativní prvky – metody nebo způsoby řešení současných problémů přinášející zlepšení stavu, nebo zkvalitnění situace, akční plán, finanční plán, měřitelné indikátory výstupu a výsledku, časový harmonogram návaznosti, odborný odhad volných investičních a neinvestičních zdrojů v území. V rámci implementační části ISÚ byla zcela nově vytvořena organizační struktura místního partnerství.  Od 1. 1. 2014 přešlo místní partnerství z občanského sdružení na novou právní formu zapsaný spolek, s čímž bylo spojeno mnoho změn uvnitř MAS Zálabí.