Výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 31. 5. 2021 vyhlášena 10. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 31. 5. 2021 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen  30. 6. 2021 ve 14.00 hod. Pro práci v systému je nutná registrace. Odkaz na ISKP2014+ je zde: https://mseu.mssf.cz/ K žádosti o dotaci je nutné mít zřízený elektronický podpis. Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba.

Celková alokace výzvy:  4 087 811,35 Kč

Míra podpory: 95 % dotace EU 

Oprávnění žadatelé: 

– kraje
– obce
– organizace zřizované nebo zakládané obcemi
– nestátní neziskové organizace
– církve

– školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

 

Podporované aktivity: 

– přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
– nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
– pořízení vybavení budov a učeben
– pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

 

Bližší informace (text výzvy, kritéria hodnocení, interní postupy MAS) k vyhlášené výzvě naleznete v přílohách na konci tohoto příspěvku.

Odkazy na další nezbytné dokumenty:

Aktuální verzi pravidel pro žadatele a příjemce (obecná a specifická pravidla) včetně příloh, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete také zde:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

 

Kontakty: 

Ing. Nikola Bendáková

mobil: 602 280 585

e-mail: mas@maszalabi.eu

———————————

 

PŘÍLOHY

MAS_Zálabí_výzva č. 10_final01

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy MAS Zálabí

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení