Věcné hodnocení projektu OPZ – „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“

MAS Zálabí vyhlásila dne 17. 9. 2018 výzvu č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103   s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“. Cílem výzvy bylo podpořit aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit schopnost sociálního fungování v jejím přirozeném prostředí a podpořit aktivity vedoucí k integraci sociálně ohrožených skupin na trhu práce z důvodu snížení lokální nezaměstnanosti. Lhůta pro podání žádosti o dotaci byla ukončena dne 31. 12. 2018 a této možnosti využil 1 žadatel. Předložená projektová žádost je zaměřena na zřízení služby dle zákona 108/2006 Sb., § 69 – terénní program v regionu MAS Zálabí. Je určena pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Základní informace o předložené projektové žádosti jsou následující:

  1. Č. projektu                           CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010593

Název projektu                             Terénní programy v regionu MAS Zálabí

Název žadatele                             Prostor plus o.p.s.

Celkové způsobilé výdaje           4 109 765 Kč

Anotace projektu:                        Cílem projektu je zřízení služby terénní programy dle zákona 108/2006 Sb., § 69 ve středočeské části regionu MAS Zálabí. Je určena pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a nabízet jim pomoc pro minimalizaci rizik. Projektem chceme pomoci lidem z cílové skupiny jednak zajistit prevenci sociálního vyloučení a jednak se začleněním do komunity obce respektive regionu, včetně trhu práce.

Žádost prošla kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti.  Jako podklad pro věcné hodnocení byl zpracován odborný posudek, který byl předložen výběrové komisi se svými závěry a návrhem bodového hodnocení.

Výběrová komise projekt schválila se závěrem, že žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení a schválila výši přidělených bodů. Žádost nyní postupuje do fáze výběru, který provádí Rada MAS Zálabí, z.s.

Přílohy:

Hodnotící tabulka věcného hodnocení

Prezence VK

Zápis z jednání VK

Etický kodex