Výběr projektů OPZ „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“

Vážení členové MAS Zálabí, z.s.,

Rada Mas Zálabí, z.s. rozhodla ke dni 15. 8. 2018 o projektech předložených v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy č. 494/03_16_047/CLLD_16_02_103   s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“. V rámci této výzvy byly předloženy dvě projektové žádosti, jedna je zaměřena na vybudování a provoz školního klubu, druhá je zaměřena na vybudování a provoz příměstského tábora. Seznam projektů a základní informace o předložených projektech jsou následující:

  1. Č. projektu                           CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009881

Název projektu                             Dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem

Název žadatele                             ZŠ Týnec nad Labem

Celkové způsobilé výdaje           1 115 845 Kč

Anotace projektu:                        Cílem projektu je pomoci rodičům upevnit svou pozici na trhu práce a sladit co nejvíce rodinný a pracovní život. Projekt je zaměřen na vznik dětského klubu pro žáky školy v Týnci nad Labem, kteří se z důvodu nedostatečné kapacity školní družiny nemohou zapsat k docházce do školní družiny. Dětský klub bude mít navíc prodlouženou provozní dobu oproti klasické školní družině. Klub bude provozován v prostorách učebny 1. stupně. V této učebně neprobíhá běžná školní družina ani běžný školní klub.

  1. Č. projektu                          CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009896

Název projektu                             Příměstský tábor Marina

Název žadatele                             Marina – lodě a karavany, s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje           850 129 Kč

Anotace projektu:                        Projekt navrhuje realizaci příměstských táborů v areálu kempu Marina v Týnci nad Labem. Jedná se o projekt, který má pomoci zaměstnaným rodičům v regionu MAS Zálabí sladit pracovní a soukromí život v době letních prázdnin. Projekt tak přispěje k větší adaptabilitě pracovní síly a k vyrovnání pozic znevýhodněných matek na trhu práce. Dále tímto táborem omezíme bezcílného potulování dětí po obcích. Děti svůj volný čas věnují tělesnému a duševnímu rozvoji v atraktivním prostředí.

Oba projekty byly ve všech svých fázích hodnoceny nepodjatě a nestranně, byla provedena opatření vylučující střet zájmů zapojených osob. Výběrová komise MAS Zálabí, z.s. schválila oba projekty v rámci věcného hodnocení se závěrem, že žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení a schválila výši přidělených bodů. Rada Mas Zálabí, z.s. svým rozhodnutím potvrdila závěry Výběrové komise a oba výše jmenované projekty doporučila k podpoře. Obě žádosti postupují do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ. Prezenční listinu Rady, zápis z jednání Rady, hlasování Rady, odborné hodnotící posudky a etické kodexy jsou dostupné v níže uvedených dokumentech.

Prezenční listina Rady MAS

Zápis z jednání Rady OPZ

Hlasování per-rollam Rady MAS

Hodnotící posudek žadatele ZŠ Týnec nad Labem

Hodnotící posudek žadatele Marina lodě a karavny s.r.o.

Podepsaný etický kodex ext. hodnotitele

Etický kodex_Rada MAS_Vacek

Etický kodex_Rada MAS_Podroužek

Etický kodex_Rada MAS_Krause

Etický kodex_Rada MAS_Fess

 

Pro případ jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na projektovou manažerku OPZ MAS:

Ing. Lucie Dostálová

opz@maszalabi.eu

603369516