Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření I.

Dnem 26. 3. 2018 je vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotaci s názvem Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření I.

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:

– Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

– Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

– Příměstské tábory

– Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora

– Dětské skupiny

– Vzdělávání pečujících osob

Oprávněnými žadateli jsou: Obce; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Školy a školská zařízení

Výše podpory činí: 85 – 100 % ze způsobilých výdajů, dle typu žadatele.

Příklady způsobilých výdajů: Nákup zařízení, vybavení a spotřebního materiálu, osobní náklady, cestovné, nákup služeb, více uvedeno ve specifických pravidlech výzvy

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000  CZK

Žádost o dotaci je možné předložit prostřednictvím elektronického systému ISKP2014+ v termínu od 16. 4. do 31. 5. 2018 do 12:00. Pro práci v systému je nutná registrace. Odkaz na ISKP2014+ je zde: https://mseu.mssf.cz/ K žádosti o dotaci je nutné mít zřízený elektronický podpis. Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba.

Dokumenty nezbytné k přípravě žádosti o dotaci:

Výzva MAS Zálabí Prorodinná opatření I.

Příloha č.1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Odkazy na další nezbytné dokumenty:

Pozn.: Aktuální verze výše uvedených dokumentů a další nezbytná dokumentace je k nalezení zde: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Kontakt:

Ing. Lucie Dostálová – manažerka OPZ, opz@maszalabi.eu, 603369516