Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I

Dnem 17. 9. 2018 je vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotaci č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem “Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“.

Tato výzva je zaměřena na vznik a podporu sociálních služeb a podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Podporovány budou aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit schopnost sociálního fungování v jejím přirozeném prostředí. Podpora aktivit vedoucích k integraci sociálně ohrožených skupin na trhu práce, ke snížení lokální nezaměstnanosti.

Oblasti podporovaných aktivit:

  1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování
  2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

Oprávněnými žadateli jsou: Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Přičemž pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Výše podpory činí: 85 – 100 % ze způsobilých výdajů, dle typu žadatele.

Příklady způsobilých výdajů: Osobní náklady, nákup zařízení, vybavení a spotřebního materiálu, cestovné, nákup služeb, více uvedeno ve specifických pravidlech výzvy

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 904 400  CZK

Žádost o dotaci je možné předložit prostřednictvím elektronického systému ISKP2014+ v termínu od 17. 9. do 31. 12. 2018 do 12:00.

Pro práci v systému je nutná registrace. Odkaz na ISKP2014+ je zde: https://mseu.mssf.cz/

K žádosti o dotaci je nutné mít zřízený elektronický podpis. Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba.

Dokumenty nezbytné k přípravě žádosti o dotaci:

Výzva MAS Zálabí, z.s., – Sociální služby a komunitní sociální práce

Příloha č.1- Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha č. 4 – Údaje o soc. službě

Příloha č. 5 – Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 – Přehled čerpání vyrovnávací platby

Příloha č. 7 – Etický kodex

Příloha č. 8 – Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Odkazy na další nezbytné dokumenty:

Příručka pro vyplňování žádostí o podporu v IS KP14+: https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817

Pozn.: Aktuální verze výše uvedených dokumentů a další nezbytná dokumentace je k nalezení zde: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Kontakt:

Ing. Lucie Dostálová – manažerka OPZ,

opz@maszalabi.eu,

603369516