O strategii

Popis Analytická část


Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí (dále jen SCLLD) je vytvářena pro programové období EU 2014 – 2020 a slouží jako nástroj podpory rozvoje území MAS. Strategie se skládá z následujících částí.

1) Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS

2) Analytická část – zmapování stavu území

3) Strategická část – stanovení vize směřování budoucího vývoje, formulace strategií a opatření

4) Implementační část – stanovení mechanismů a podpory naplňování SCLLD a vazeb mezi programovými rámci

Jednotlivá opatření budou vázána na programové rámce, v rámci nichž bude docházet k alokaci finančních zdrojů na realizace Strategie.

 Cíle SCLLD

• Vytvořit ucelený strategický dokument, který má sloužit jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit na období let 2014 – 2020,

• sladit představy aktérů území MAS o budoucím rozvoji regionu,

• získat podněty od samotných aktérů území, tj. veřejnosti, podnikatelů, obcí, spolků, neziskových organizací a dalších,

• vymezit stěžejní oblasti rozvoje, • seřadit jednotlivé strategické cíle dle priorit,

• stanovit způsoby financování projektových záměrů,

• vymezit způsob monitoringu a vyhodnocování úspěšnosti naplňování jednotlivých opatření.

Principy zpracování SCLLD

• Důraz na přístup zdola nahoru – zapojení místních aktérů,

• odpovědnost,

• inovativní přístup a kreativnost,

• využití veškerých dostupných zdrojů informací,

• adekvátnost stanovených cílů a jejich propojenost,

• návaznost opatření na výstupy analýzy,

• návaznost na další rozvojové dokumenty s dopadem na území MAS,

• důraz na publicitu – zveřejňování výstupů SCLLD. 

Popis Strategická část


Na získané informace v analytické části navazuje strategická část SCLLD. Tato kapitola shrnuje důvody zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje včetně principů, kterých se budou aktéři při rozvoji území řídit. Součástí je definice poslání místní akční skupiny při vytváření a realizaci této strategie v příštím období. Strategie byla zpracována realizačním týmem MAS ve spolupráci s obcemi, podnikateli a neziskovými organizacemi z území MAS na období let 2014 – 2020 s přesahem do roku 2023. Cílem strategie je prohloubit spolupráci mezi místními aktéry rozvoje území a nastavit směry udržitelného rozvoje na místní úroveň. Strategie je určena jako podpůrný dokument obcím na území MAS a jejich voleným orgánům, jejich občanům a spolkům, v nichž jsou sdruženi, na území působícím a podnikatelským subjektům, svazkům obcí. K uživatelům strategie může patřit také stát či kraj a jeho organizace. Zároveň má strategie pomoci připravit zájmové skupiny v rámci regionu na využívání evropských fondů v letech 2014 – 2020 s přesahem do roku 2023. Vznik strategie byl podpořen v rámci projektů „Zálabí táhne za jeden provaz“ a „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zálabí“.

Popis Implementační část


Implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje vychází z faktu že nositelem strategie (CLLD) je Místní akční skupina Zálabí, z.s., která je povinna dodržovat a plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368 (dále též „Metodika standardizace MAS“). Tyto povinnosti tvoří základní nepřekročitelný rámec, který prostupuje celým procesem implementace CLLD bez ohledu na to na jaká věcná témata strategie řeší a k jakým cílům směřuje.