Základní informace o PRV

Program rozvoje venkova (PRV) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje v území Místní akční skupiny Zálabí, z.s. (MAS) je možno předkládat projekty do PRV přes vyhlášené výzvy MAS. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do níže uvedených specifických cílů PRV. MAS bude vyhlašovat v programovém rámci PRV výzvy pro tato Opatření CLLD.

  • Fiche č. 5 Neproduktivní investice v lesích

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Maximální výše podpory je ve výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Celková výše alokace pro období 2018-2022: 2.516.000 Kč

  • Fiche č. 6 Investice do zemědělských podniků

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. Maximální míra podpory může činit až 50 % (+ 10 % mladý začínající zemědělec + 10 % LFA) celkových způsobilých výdajů projektu.

Celková výše alokace pro období 2018-2022: 7.549.000 Kč

  • Fiche č. 7 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Maximální míra podpory může činit 35 %  – 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu dle zpracování produktu a velikosti podniku.

Celková výše alokace pro období 2018-2022: 6.291.000 Kč

  • Fiche č. 8 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností. Podpora je poskytovaná ve dvou režimech – blokové podmínky nebo podpora de minimis.

Maximální výše podpory je 25 % – 45 % způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku.

Celková výše alokace pro období 2018-2022: 5.611.000 Kč