Výzva MAS Zálabí č. 1 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 1. 6. 2018 Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Neproduktivní investice v lesích, Zemědělství, Podpora místních výrobků a Podpora podnikání. V souvislosti s touto výzvou MAS pořádá seminář pro žadatele.

Základní informace k výzvě:
Termín vyhlášení výzvy: 1. 6. 2018
Termín příjmu žádostí: od 14. 6. 2018 do 4. 7. 2018
Termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2018
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, registrace na Portál Farmáře je možná na www.szif.cz a www.eagri.cz.

Celková výše alokace pro 1. výzvu PRV je 12 581 500 Kč

Konzultace:
Ing. Stanislav Štumpf (tel: 725 563 579, e-mail: prv@maszalabi.eu)

Seznam přijatých žádostí 1. výzvě PRV k 5.7.2018: Zde

Seznam obodovaných projektů v rámci věcného hodnocení: Zde

Seznam schválených projektů Radou MAS k 10.8.2018: Zde

Seminář pro žadatele a příjemce: Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  7. 6.2018 v Marina-lodě a karavany, s.r.o., Bělohorská 645, Týnec nad Labe – POZVÁNKA PRV

Prezentace: Seminar k výzvě č. 1 MASZ

Dokumentace k výzvě:

Text výzvy a společné přílohy

 1. Znění výzvy MAS Zálabí – Výzva MAS č. 1
 2. Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF – Souhlas výzva č. 1
 3. Pravidla 19.2.1_aktualizace 2018 – Pravidla-obecné podmínky
 4. Strategie komunitně vedeného rozvoje – Strategie CLLD
 5. Dotčené území MAS Zálabí – Mapa 
 6. Interní postupy PRV MAS Zálabí pro administraci výzvy – IP pro PRV
 7. Schválené znění Fichí a hodnotící kritéria – Fiche č. 5 – Neproduktivní investice v lesíchFiche č. 6 – ZemědělstvíFiche č. 7 – Uvádění produktů na trhFiche č. 8 – Podpora podnikání
 8. Etický kodex – Et. kodex
 9. Přístup do Portálu Farmáře – návod + žádost – Zadost_o_pristup_do_Portalu_farmare.pdfNavod pro prihlaseni
 10. Návod pro generování Žádosti o dotace v Portálu farmáře – Podrobný návod ŽoDPostup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF
 11. Příručka pro zadávání veřejných zakázek – Prirucka ZZVZ
 12. Příručka pro publicitu_verze 3 – Publicita, Generátor
 13. Metodika stanovení výdajů – využití části objektu – příloha 15 Pravidel – Metodika využití části objektů
 14. Postup doložení finančního zdraví – Postup pro doložení finančního zdravíMetodika výpočtuTabulka pro výpočetVerifikace příloh a finanční zdraví
 15. Čestné prohlášení – de minimis – příloha 17 Pravidel – Cestne_prohlaseni_de_minimisMetodická příručka k de minimis
 16. Prohlášení o zařazení podniku – Příloha č. 3 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorieZařazení podniků – příkladový manuál
 17. Kontrolní list MAS k hodnocení přijatelnosti – Kontrolní listy MASZ
 18. Vzdání se odvolání: Prohlaseni_o_vzdani_se_prava_odvolani

Povinné přílohy k výzvě:

 1. Stanovisko stavebního úřadu – Příloha-č.-1-ČP-stanovisko-stavebního-úřadu
 2. Doklad o souladu projektu se Strategií CLLD – Příloha č. 4 – Soulad se SCLLD
 3. Osvědčení právního statutu viz výzva

Specifické přílohy pro Fiche 5 – Neproduktivní investice v lesích

 1. Přehled pozemků k plnění funkcí lesa (lesní cesty) – Příloha č. 7 – Lesní pozemky
 2. Vyjádření ÚHUL (lesní cesty)- Vyjádření ÚHUL

Specifické přílohy pro Fiche 6 – Zemědělství

 1. Prohlášení o užití inovačních přístupů – Prohlášení – inovace
 2. Metodika nově vytvořených pracovních míst – příloha 14 Pravidel – MetodikaPřehled o odvodech
 3. Stanovisko MŽP – Pastevní areály – Stanovisko MŽP
 4. Stanovisko MŽP – Chov vodní drůbeže – Stanovisko MŽP 2

Specifické přílohy pro Fiche 7 – Uvádění a zpracování produktů na trh

 1. Prohlášení o užití inovačních přístupů – Prohlášení – inovace
 2. Příloha I Smlouvy o fungování EU – příloha 9 Pravidel – Příloha 1 k EU
 3. Prohlášení o zařazení podniku – Příloha č. 3 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorieZařazení podniků – příkladový manuál

Specifické přílohy pro Fiche 8 – Podpora podnikání

 1. Prohlášení o užití inovačních přístupů – Prohlášení – inovace
 2. Podporované CZ NACE – Podporované CZ NACE
 3. Vazba na venkovskou turistiku  – Příloha č. 2 – Vazba na venkovskou turistiku
 4. Prohlášení o zařazení podniku – Příloha č. 3 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorieZařazení podniků – příkladový manuál