TRÉNINKOVÁ VÝZVA MAS ZÁLABÍ

MAS Zálabí, z. s.

vyhlašuje

tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Dne 6. 3. 2014 vyhlašuje MAS Zálabí, z. s. tréninkovou výzvu v rámci projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ na jehož realizaci získala MAS prostředky s programu Rozvoje Venkov, z opatření III. 4. 1. Výzva je jedním z povinných výstupů projektu a je zadávána v souladu s pravidly pro realizaci tréninkové výzvy. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření smlouvy s vybranými žadateli na konkrétní akci.  

Vymezení předmětu měkké akce:

Předmětem měkké akce musí být společenská, sportovní, kulturní, či jiná obdobná (sdružovací) akce realizovaná subjektem (musí mít přidělené IČ), který působí na území místního partnerství.

Projekt musí být realizován na území MAS Zálabí, z. s., a to na katastrálním území

těchto obcí: Bělušice, Býchory, Dobšice, Dománovice, Hlavečník, Choťovice, Jestřabí Lhota, Kladruby nad Labem, Konárovice, Krakovany, Labské Chrčice, Němčice, Ohaře, opolany, Ovčáry, Polní Chrčice, Sány, Selmice, Starý Kolín, Tetov, Tři Dvory, Týnec nad Labem, Veletov, Velký Osek, Veltruby, Volárna, Záboří nad Labem, Žehuň, Žiželice nad Cidlinou

Oprávnění žadatelé:

  • obce, svazky obcí,
  • obecně prospěšná společnostpodle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  • spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
  • nadace podle § 306 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nadační fond podle § 394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 
  • ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
  • fyzické osoby podnikající dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
  • právnické osoby podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo společnost podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů jsou-li jejich členy obce, svazky obcí a fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Finanční rámec tréninkové výzvy:

Žadatel zabezpečuje financování realizace akce předfinancováním z vlastních zdrojů.

Druh dotace – přímá nenávratná dotace.

Celková alokovaná částka pro všechny projekty: 135.335,- Kč
Minimální výše podpory – 10 000,- Kč na žadatele.

Maximální výše podpory – 80 000,- Kč na žadatele.

Maximální výše dotace – 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie.

 

Místo pro podání projektů:

Projekt musí být odevzdán zástupcem organizace osobně v kanceláři MAS Zálabí, z. s. nebo poštou doporučeně na adresu Komenského nám. 235, 281 26 Týnec nad Labem. Časové termíny pro přijímání projektů jsou od 9:00 – 13:00. V případě dohody zadavatele a předkladatele lze projekt předat i v jiném, předem dohodnutém místě a termínu.

Všechny žádosti doručené po termínu 07.04.2014 po 13:00 hod budou automaticky vyřazeny.

Jakékoliv dotazy a připomínky můžete zasílat v průběhu celé realizace výzvy (od 6. 3. 2014 až do 15. 6. 2014) na mail mas@maszalabi.eu

V Týnci nad Labem, dne 6.3.2014