Výběr projektů OPZ – výzva „MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření III“ – č. B77/03_16_047/CLLD_16_02_103

Vážení členové MAS Zálabí, z.s.,

Rada MAS Zálabí, z.s. rozhodla ke dni 7. 2. 2020 o projektu předloženém v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření III – B77/03_16_047/CLLD_16_02_103. Lhůta pro podání žádosti o dotaci byla ukončena dne 30. 11. 2019 a této možnosti využil 1 žadatel. Předložená projektová žádost je zaměřena na vybudování a realizaci příměstského tábora pro děti regionu MAS Zálabí. Základní informace o předložené projektové žádosti jsou následující:

Projekt č.:                               CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015934

Název projektu:                     Příměstský tábor Týnec nad Labem

Název žadatele:                     Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín

 

Celkové způsobilé výdaje:    811 250 Kč

Anotace projektu:

Cílem projektu příměstského tábora je pomoci rodičům v upevnění jejich pozice na trhu práce a umožnit jim co nejlépe spojit rodinný a pracovní život. Rodičům znevýhodněným na trhu práce pomůže projekt zvýšit jejich šance na zapojení do trhu práce. Je zaměřen na podporu rodin s jedním i vícero dětmi. Příměstské tábory, pořádané během celého školního roku v rámci prázdnin, také pomohou rodinám zajistit plnohodnotné trávení volného času jejich dětí pod odborným dohledem.

Projekt byl ve všech svých fázích hodnocen nepodjatě a nestranně, byla provedena opatření vylučující střet zájmů zapojených osob. Výběrová komise MAS Zálabí, z.s. schválila projekt v rámci věcného hodnocení se závěrem, že žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou a schválila výši přidělených bodů. Rada MAS Zálabí, z.s. svým rozhodnutím potvrdila závěry Výběrové komise a výše jmenovaný projekt doporučila k podpoře. Projekt tak postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ. Prezenční listinu Rady, zápis z jednání Rady, hlasování Rady, odborný hodnotící posudek a etické kodexy jsou dostupné v níže uvedených dokumentech.

Zápis z jednání RO

Prezenční listina RO

Hlasování per rollam

Hodnotitelský posudek

Etické kodexy RO