Věcné hodnocení projektu OPZ – „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření III“ – B77/03_16_047/CLLD_16_02_103.

MAS Zálabí vyhlásila dne 24. 9. 2019 výzvu Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření III – B77/03_16_047/CLLD_16_02_103. Cílem výzvy bylo podpořit zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), aktivitu doprovody na kroužky a zájmové aktivity, podpořit vznik a rozvoj příměstských táborů, podpořit společnou dopravu dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora a také dětské skupiny. Lhůta pro podání žádosti o dotaci byla ukončena dne 30. 11. 2019 a této možnosti využil 1 žadatel.

Předložená projektová žádost je zaměřena vybudování a realizaci příměstského tábora pro děti regionu MAS Zálabí. Základní informace o předložené projektové žádosti jsou následující:

Projekt č.:                               CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015934

Název projektu:                     Příměstský tábor Týnec nad Labem

Název žadatele:                     Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín

Celkové způsobilé výdaje:    811 250 Kč

 

Anotace projektu:

Cílem projektu příměstského tábora je pomoci rodičům v upevnění jejich pozice na trhu práce a umožnit jim co nejlépe spojit rodinný a pracovní život. Rodičům znevýhodněným na trhu práce pomůže projekt zvýšit jejich šance na zapojení do trhu práce. Je zaměřen na podporu rodin s jedním i vícero dětmi. Příměstské tábory, pořádané během celého školního roku v rámci prázdnin, také pomohou rodinám zajistit plnohodnotné trávení volného času jejich dětí pod odborným dohledem.

 

Žádost prošla kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti.  Jako podklad pro věcné hodnocení byl zpracován odborný posudek, který byl předložen výběrové komisi se svými závěry a návrhem bodového hodnocení.

Výběrová komise projekt schválila se závěrem, že žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou a schválila výši přidělených bodů. Žádost nyní postupuje do fáze výběru, který provádí Rada MAS Zálabí, z.s.

Přílohy:

Hodnotící tabulka VH

Hodnotitelský posudek

Prezenční listina VK

Zápis z jednání VK

Etické kodexy