DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ PRO PROJEKT DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ

ZADÁVANÁ V SOULADU SE ZADÁVÁNÍM ZAKÁZEK ŽADATELEM/PŘÍJEMCE DOTACE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR

Sdružení zadavatelů:

Zadavatel č. 1:

Název: Společná CIDLINA, o.s.

Sídlo: 50363 Nepolisy 75

Zastoupený: Jiří Šustr

IČ: 266 62 779

Zadavatel č. 2:

Název: Hradecký venkov o.p.s.

Sídlo: Husovo náměstí 83, 50315 Nechanice

Zastoupený: Ing. Jana Rejlová, ředitelka

IČ: 275 17 730

Zadavatel č. 3:

Název: Zálabí, místní akční skupina

Sídlo: Komenského nám. 235, 281 26 Týnec nad Labem

Zastoupený: Josef Polák

IČ: 270 36 588

Osoba oprávněná jednat za sdružení zadavatelů:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Rejlová

Tel.:731 516 980

Email:janarejlova@seznam.cz

Název zakázky:

Dodavatel stavebních prací pro projekt „Dědictví našich předků“

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

1IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE – SDRUŽENÍ ZADAVATELŮ

Sdružení zadavatelů:

Zadavatel č. 1:

Název: Společná CIDLINA, o.s.

Sídlo: 50363 Nepolisy 75

Zastoupený: Jiří Šustr

IČ: 26662779

Zadavatel č. 2:

Název: Hradecký venkov o.p.s.

Sídlo: Husovo náměstí 83, 50315 Nechanice

Zastoupený: Ing. Jana Rejlová, ředitelka

IČ: 27517730

Zadavatel č. 3:

Název: Zálabí, místní akční skupina

Sídlo: Komenského nám. 235, 281 26 Týnec nad Labem

Zastoupený: Josef Polák

IČ: 270 36 588

Osoba oprávněná jednat za sdružení zadavatelů:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Rejlová

Tel.: 731 516 980

Email: janarejlova@seznam.cz

2ZÁSTUPCE ZADAVATELE

Název: Centrum evropského projektování, a. s.

Sídlo: Soukenická 54, Hradec Králové, 500 03

Provozovna: Československé armády 954/7,

500 03 Hradec Králové

IČ: 275 29 576

DIČ: CZ27529576

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2674

Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Krunčíková

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Jemelková

tel.: +420 725 506 846

e-mail: jemelkova@cep-rra.cz

3ÚDAJE O UCHAZEČI

Uchazeč je povinen vyplnit Přílohu č. 1a, 1b nebo 1c (Krycí list) této zadávací dokumentace podle toho, do které části se hlásí.

4ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Vzhledem k rozmanitosti předmětu zakázky se zadavatel rozhodl rozdělit tuto zakázku na 3 části:

Část 1: Kostel svaté Voršily v Chlumci nad Cidlinou a svatého Jakuba na Metličanech v Novém Bydžově

Část 2: Kostel Nejsvětější Trojice v Suché

Část 3: Městské muzeum Týnec n. L.

Každá z výše uvedených částí bude hodnocena samostatně. Uchazeč tedy může podat samostatnou nabídku do každé jednotlivé části z požadovaných částí. Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně v samostatné obálce a splňovat požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a požadavků daných zadávací dokumentací. Zadavatel si vyhrazuje právo dílčího plnění veřejné zakázky dle jednotlivých částí.

Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu části veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace.

Podáním nabídky přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

5VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je rekonstrukce tří objektů. Jedná se o jedno městské muzeum a o 3 kostely. Předmět zakázky je rozdělen na následující části:

5.1PŘEDMĚT ČÁSTI 1: KOSTEL SVATÉ VORŠILY V CHLUMCI NAD CIDLINOU A SVATÉHO JAKUBA NA METLIČANECH V NOVÉM BYDŽOVĚ

CPV: 45454100-5 Rekonstrukce budov

Předmětem části 1 je rekonstrukce dvou kostelů. Jeden je umístěn v Novém Bydžově a jeden v Chlumci nad Cidlinou.

Rekonstrukce kostela sv. Jakuba v Novém Bydžově

Ztrouchnivělé schodiště do věže bude nutno oměřit a po odstranění osadit nové ve stejném provedení z tvrdého dřeva (dub nebo modřín). Tloušťka obvodových zdí objektu umožňuje osadit s vnitřním lícem zdi u hlavních dveří prosklenou stěnu se dvěma křídly tak, že se vytvoří zádveří. Tato celoskleněná stěna nebude nepříznivě ovlivňovat vzhled interiéru kostelní lodi.

Rekonstrukce kostela sv. Voršili v Chlumci nad Cidlinou

Za účelem umístnění krátkodobých výstav církevních předmětů bude upravena místnost pod věží, která v současné době není využívána. Rozměry místnosti jsou 4800 x 4800 mm. Místnost má samostatný vstup z venkovního prostoru a prochází se jído hlavní lodě chrámu. Místnost je osvětlena nadsvětlíkem nade dveřmi. Strop je zaklenutý. Předmětem budou sanační omítky a drobné stavební práce, nové rozvody elektroinstalací a výstavní osvětlení, zabezpečovací technika, oprava vstupních dveří (stávající novodobé byly pobity v 70 letech pozinkovaným plechem), apod.

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, která je rozdělena dle jednotlivých částí.

5.2PŘEDMĚT ČÁSTI 2: KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V SUCHÉ

CPV: 45232130-2 Stavební práce vztahující se k dešťovému potrubí

44221000-5 Okna, dveře a související položky

Předmětem části 2 je oprava stávajících oken včetně mříží a odvedení dešťových vod v souladu se závazným stanoviskem památkového úřadu. Vnitřní prostory budou uklizeny, vydezinfikovány a poté zde bude umístěna kampanologická expozice.

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, která je rozdělena dle jednotlivých částí.

5.3PŘEDMĚT ČÁSTI 3: MĚSTSKÉ MUZEUM TÝNEC N. L.

CPV: 50116100-2 Opravy elektroinstalací

44221000-5 Okna, dveře a související položky

Předmětem části 3 je dodávka a montáž elektroinstalace, bezpečnostní dveře, montáž SDK podhledů a stěn včetně výmalby, rekonstrukce stávajících parket, dodávka a montáž apod.

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, která je rozdělena dle jednotlivých částí.

Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, bude to zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Uchazeč podá svou nabídku na celý předmět plnění části veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky nepokrývající celý předmět plnění části veřejné zakázky budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím částem a součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu

a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

6PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková maximální hodnota veřejné zakázky je 1 572 500,- Kč bez DPH.

Celková maximální hodnota části č. 1: Kostel svaté Voršili v Chlumci nad Cidlinou a svatého Jakuba na Metličanech v Novém Bydžově je 635 000,- Kč bez DPH.

Celková maximální hodnota části č. 2: Kostel Nejsvětější Trojice v Suché je 625 000,- Kč bez DPH.

Celková maximální hodnota části č. 3: Městské muzeum Týnec nad Labem je

312 500,- Kč bez DPH.

Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota každé části zakázky představuje zároveň nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny za plnění části VZ.

Překročení nejvyšší přípustné nabídkové ceny za plnění předmětu části veřejné zakázky bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a taková nabídka bude vyloučena.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze v souvislosti se změnami sazeb DPH, a to pouze o tuto legislativní změnu.

7DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky (shodné pro všechny 3 části): 01.01.2013

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:

Kostel svaté Voršili v Chlumci nad Cidlinou a svatého Jakuba na Metličanech v Novém Bydžově – 30.6.2013

Kostel Nejsvětější Trojice v Suché – 30.4.2013

Městské muzeum Týnec nad Labem – 30.6.2013

Místem plnění veřejné zakázky je:

Pro část 1 –Nový Bydžov a Chlumec nad Cidlinou

Pro část 2 –obec Suchá u Nechanic

Pro část 3 –Týnec nad Labem

8POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE

Zadavatel po uchazečích požaduje prokázání splnění následujících kvalifikačních předpokladů. Základní a profesní kvalifikační předpoklady jsou nastaveny pro všechny 3 části zakázka shodné. Technické kvalifikační předpoklady jsou stanoveny pro každou část zvlášť.

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Způsob prokázání kvalifikace

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků. Toto čestné prohlášení uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč čestné prohlášení za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Pokud některé úkony má činit za uchazeče statutárním orgánem pověřený zástupce, doloží uchazeč čestné prohlášení za tohoto pověřeného zástupce, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu této osoby.

Uchazeč může využít vzor pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů uvedený v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů může uchazeče nahradit v nabídce doložením prosté kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč čestná prohlášení či prosté kopie požadovaných dokumentů i za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Pokud některé úkony má činit za uchazeče statutárním orgánem pověřený zástupce, doloží uchazeč čestné prohlášení za tohoto pověřeného zástupce, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu této osoby.

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté  kopii ne starší než 90 dnů, Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence a to v prosté kopii,

Uchazeč může profesní kvalifikační předpoklady nahradit v nabídce doložením prosté kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

Pro část 1: Kostel svaté Voršili v Chlumci nad Cidlinou a svatého Jakuba v Novém Bydžově

Seznam min. tři stavební práce provedené dodavatelem za posledních 5 let, jejichž předmětem byla celková nebo částečná rekonstrukce budov, s min. plněním ve výši 300.000,- Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť.

Pro část 2: Kostel Nejsvětější Trojice v Suché

Seznam min. tři stavební práce provedené dodavatelem za posledních 5 let, jejichž předmětem byla celková nebo částečná rekonstrukce budov, s min. plněním ve výši 300.000,- Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť.

Pro část 3: Městské muzeum Týnec nad Labem

Seznam min. tří stavební práce provedené dodavatelem za posledních 5 let, jejichž předmětem byla celková nebo částečná rekonstrukce budov, s min. plněním ve výši 150.000,- Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace o uchazeči.

9ZADÁVACÍ PODKLADY

Podkladem pro vypracování nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

10PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění k části 1: Kostel svaté Voršili v Chlumci nad Cidlinou a svatého Jakuba v Novém Bydžově bude umožněna zájemcům dne 29.10.2012 v 10:00 hod. po předběžné registraci u kontaktní osoby zadavatele, paní Ing. Šárky Jemelkové, email:jemelkova@cep-rra.cz. Sraz účastníků bude v před kostelem Chlumci nad Cidlinou. Uchazeči si budou moci na této prohlídce místa plnění pořídit fotodokumentaci.

Prohlídka místa plnění k části 2: Kostel Nejsvětější Trojice bude umožněna zájemcům dne 29.10.2012 v 14:00 hod. po předběžné registraci u kontaktní osoby zadavatele, paní Ing. Šárky Jemelkové, email: jemelkova@cep-rra.cz. Sraz účastníků bude před kostelem v Suché u Nechanic. Uchazeči si budou moci na této prohlídce místa plnění pořídit fotodokumentaci.

Prohlídka místa plnění k části 3: Městské muzeum Týnec nad Labem bude umožněna zájemcům dne 30.10.2012 v 09:00 hod. po předběžné registraci u kontaktní osoby zadavatele, paní Ing. Šárky Jemelkové, email: jemelkova@cep-rra.cz. Sraz účastníků bude na radnici v Týnci nad Labem. Uchazeči si budou moci na této prohlídce místa plnění pořídit fotodokumentaci.

11DODATEČNÉ INFORMACE

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně nebo e-mailem zástupci zadavatele na adresu: Centrum evropského projektování a.s., Ing. Šárka Jemelková, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, nebo na emailovou adresu: jemelkova@cep-rra.cz (telefonické dotazy nebudou akceptovány).

12POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.

Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany budou očíslovány.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem: „NEOTVÍRAT“ a dále označením části, do které uchazeč podává nabídku:

Pro část 1 – „Kostel svaté Voršily v Chlumci nad Cidlinou a svatého Jakuba na Metličanech v Novém Bydžově“

Pro část 2 – „Kostel Nejsvětější Trojice v Suché“

Pro část 3 – „Městské muzeum Týnec n.L.“

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné prosté kopii odpovídající originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů. Originál nabídky musí být na titulní straně označen slovem „ORIGINÁL“. Kopie nabídky musí být na titulní straně označen slovem „KOPIE“.

STRUKTURA PODANÉ NABÍDKY (SHODNÉ PRO VŠECHNY 3 ČÁSTI)

Nabídka bude zpracována v následující struktuře (včetně dodržení číslování kapitol):

Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky odpovídajícím (tvoří Přílohu č. 1a, 1b nebo 1c této zadávací dokumentace, a to dle části, do které se uchazeč hlásí) a požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše osoba oprávněná jednat a vloží jako první list do nabídky.

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady

na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

Doklady prokazující splnění kvalifikace

Požadavky na prokázání kvalifikace dle článku 8 této zadávací dokumentace.

Seznam subdodavatelů

Pokud uchazeč pro realizaci zakázky bude používat subdodavatele, povinně do nabídky vloží jejich seznam. V tomto seznamu bude uvedena činnost jednotlivých subdodavatelů, kterou budou při realizaci provádět, a finanční obnos, který se bude vztahovat na tuto subdodavatelskou činnost. Pokud uchazeč nebude pro plnění zakázky využívat subdodavatele, vloží do nabídky prohlášení o této skutečnosti.

Nabídková cena

Nabídková cena dle části, do které se uchazeč hlásí, musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy a veškerých vedlejších nákladů v tomto členění: celková cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla.

Oceněný výkaz výměr

Uchazeč v nabídce předloží oceněný výkaz výměr, který je součástí přílohy č. 2 této zadávací dokumentace dle části, do které se uchazeč hlásí.

Návrh smlouvy

Uchazeč do nabídky vloží podepsaný návrh smlouvy. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3a, 3b nebo 3c této zadávací dokumentace podle toho, do které části uchazeč podává nabídku. Tento návrh smlouvy uchazeč doplní a poté ho podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče. Oprávněnost podpisu bude posuzována z výpisu z obchodního rejstříku, příp. z jiné obdobné evidence, nebo z dalších dokumentů (např. plná moc, …).

Čestné prohlášení zhotovitele

Uchazeč v nabídce povinně uvede řádně podepsané prohlášení, z kterého bude zřejmé, že podrobně prostudoval zadávací dokumentaci a podmínky k výzvě. Veškerá sporná ustanovení, technické nejasnosti a místní podmínky staveniště byly před podáním nabídky vyjasněny. Dále tímto akceptuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a situací na místě stavby, a že nebude požadovat dodatečné fakturace za vícepráce a to i v případě, že bude projektová dokumentace obsahovat chyby či nedostatky. S podmínkami výzvy a zadávací dokumentace uchazeč souhlasí a respektuje je. Nabídková cena uvedená v jeho nabídce je cena nejvýše přípustná a obsahuje předpokládané zvýšení cen v závislosti na čase plnění

a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů.

Uchazeč může využít vzor čestného prohlášení, které je uvedeno v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

13OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou přesně stanoveny v návrzích smluv k jednotlivým částem zakázky, které tvoří přílohu č. 3a, 3b, 3c této zadávací dokumentace.

14MÍSTO A DOBA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 13.11.2012 v 09:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese zástupce zadavatele:

Centrum evropského projektování a.s.

Ing. Šárka Jemelková (kancelář č. 302)

Československé armády 954/7

500 03 Hradec Králové

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin v kanceláři zástupce zadavatele.

15ZMĚNA PODMÍNEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.

16ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv bez udání důvodu.

Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

17HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Jediným hodnoticím kritériem u všech 3 částí zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

18ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z důvodů nesplnění požadavků daných zadávací dokumentací. Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo požádat uchazeče o vysvětlení, příp. doplnění jeho nabídky.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že bude uchazeč využívat pro plnění předmětu zakázky subdodavatele je povinen toto uvést v rámci předložené nabídky. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče, který rovněž podal nabídku v rámci tohoto zadávacího řízení, jinak bude zadavatelem vyřazen. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto zadávacím řízení.

Zadávací lhůta běží do 31.03.2013.

Hradec Králové dne 23.10.2012

Ing. Iva Krunčíková

prokuristka

Přílohy

Příloha č. 1a: Krycí list nabídky – část 1

Příloha č. 1b: Krycí list nabídky – část 2

Příloha č. 1c: Krycí list nabídky – část 3

Příloha č. 2: Projektová dokumentace

Příloha č. 3a: Návrh smlouvy – část 1

Příloha č. 3b: Návrh smlouvy – část 2

Příloha č. 3c: Návrh smlouvy – část 3

Příloha č. 4: Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 5: Čestné prohlášení o seznámení se s místem plnění