ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROJEKTU SPOLUPRÁCE 15. 5. 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Termín: 15. května 2015, od 9 hodin Místo: Benešov, zasedací místnost Posázaví o.p.s. Přítomni:   KMAS, Posázaví o.p.s., Bohuslava Zemanová, Marie Škvorová; PMAS 1, Rakovnicko o.p.s., Radomír Dvořák, Simona Dvořáková; PMAS 2, Lípa pro venkov z.s., Bc. Vanda Kubínová; PMAS 3, Region Pošembeří o.p.s., Mgr. Miloslav Oliva, Jana Tůmová, Ing. Šárka Pučálková; PMAS 4, MAS Mezi Hrady, z.s., Ing. Martin Kouba; PMAS 5, Brdy  ‐  Vltava o.p.s., Ing. Petra Svojtková, Kateřina Boukalová, Roman Dvořák; PMAS 6, MAS Zálabí, z. s., Tereza Benešová; PMAS 7, MAS Jihozápad o.p.s., Ing. Adéla Schmiedová, Martina Bláhová; PMAS 8, MAS Vyhlídky, z.s., Mgr. Galina  Čermáková; PMAS 9, MAS Brdy, z.ú., Diana Burešová, Helena Kosová; PMAS 10, MAS Střední Polabí z.s., Barbora Roušarová; PMAS 11, MAS Sedlčansko, o.p.s., Lenka Štěpánková ‐ Zítková, Přemek Růžička; PMAS 12, MAS Nad Prahou o.p.s., Iva Sieberová, Iva Cucová. Host: Posázaví o.p.s. > Václav Pošmurný, Marie Matoušková Splnění výstupů > kontrola úkolů z minulého jednání >> Společná příprava a vypracování doporučující metodiky evaluace a monitoringu Strategií MAS > splněno >> Společné definování minimálně 10 ukazatelů pro nastavení účinného mechanismu monitoringu a evaluace > splněno >> Společná příprava a vypracování soupisu praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně studií týkající se tématu evaluace a monitoringu Strategií MAS > splněno >> Společné pracovní setkání při projektu spolupráce >> minimálně 5 krát během realizace projektu > splněno >> Zadání přípravy/ společných úkolů na další setkání a jejich plnění > splněno >> Společná finalizace doporučující Metodiky monitoringu a evaluace Strategií MAS > splněno >> Společná příprava na závěrečný workshop včetně přípravy prezentace Metodiky > splněno >> Společné závěrečné zhodnocení projektu Spolupráce (na základě dotazníků pro zpětnou vazbu) > splněno po tomto setkání, spolupracující MAS dostanou výsledek hodnocení spolupráce a jeho přínosy Zpracování výstupu projektu Spolupráce > Finalizace indikátorů hodnocení a monitoringu, sestavení hodnocení a příprava prezentace výstupů > Příprava prezentace výstupů 8. 6. 2015, v Hotelu Akademie Naháč, Komorní Hrádek 277, Chocerady >> prezentace výstupů projektu spolupráce bude za všechny spolupracující MAS prezentovat Mgr. Milan Oliva > Diskuse nad zpracovanou metodikou SCHVÁLENÍ ZPRACOVANÉ METODIKY   všechny spolupracují MAS > Posázaví o.p.s.; Rakovnicko o.p.s.; Lípa pro venkov z.s.; Region Pošembeří o.p.s.; MAS Mezi Hrady, z.s..; Brdy ‐ Vltava o.p.s.; MAS Zálabí, z. s.; MAS Jihozápad o.p.s.; MAS Vyhlídky,z.s.; MAS Brdy, z.ú. ; MAS ‐ Střední Polabí, z.s.; MAS Sedlčansko, o.p.s.; MAS Nad Prahou o.p.s. PRO > 13, PROTI > 0, ZDRŽEL SE > 0 Pracovní setkání k vyúčtování dotace >> Marie Škvorová a Marie Matoušková (pověřená účetní KMAS) s přítomnými probraly Žádost o proplacení výdajů, soupisku a podklady, které musí MAS předkládat na RO SZIF k vyúčtování projektu spolupráce. Také odpovídaly na otázky přítomných. >> PMAS, která nemá zkontrolované pracovní smlouvy a vyúčtování cestovného, tak je může zaslat ke kontrole na e‐ mail skvorova@posazavi.com >> Marie Škvorová zašle PMAS dokument, který bude přílohou výpisu z účtu. >> Marie Škvorová zjistí, zda k nově uzavřené nájemní smlouvě musí být doloženo výběrové řízení. >> Každá PMAS od 1. 6. do 10. 6. 2015 předloží Žádosti o proplacení včetně všech příloh zástupci KMAS > Posázaví o.p.s. Dále předá elektronickou verzi Žádosti o proplacení a kontakt na osobu, se kterou je možné případné nejasnosti řešit. Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Termín: 15. května 2015, od 9 hodin Místo: Benešov, zasedací místnost Posázaví o.p.s. Domluvené termíny předání Žádosti o proplacení výdajů: 5. 6. 2015 Brdy – Vltava o.p.s., MAS Sedlčansko, o.p.s., MAS Nad Prahou o.p.s. 8. 6. 2015 MAS Zálabí, z.s. 9. 6. 2015 MAS Vyhlídky, z.s., MAS – Střední Polabí, z.s. 10. 6. 2015 Region Pošembeří o.p.s., MAS Brdy     Rakovnicko o.p.s., Lípa pro venkov z.s., MAS Mezi Hrady, z.s. a MAS Jihozápad o.p.s. si termín předání domluví telefonicky s Marií Škvorovou. Úkoly: >> Bohuslava Zemanová ze zápisů zpracuje podklady pro tvorbu Metodiky evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji a zašle Martinu Koubovi ke zapracování do 18. 5. 2015. >> Marie Škvorová zašle PMAS dokument, který bude přílohou výpisu z účtu do 18. 5. 2015. >> Marie Škvorová zjistí, zda k nově uzavřené nájemní smlouvě musí být doloženo výběrové řízení do 18. 5. 2015. >> KMAS do 24. 5. 2015 odešle schválenou Metodiku evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji na email analytik@nsmascr.cz a odešle nahlášení účastníky jednotlivých MAS. >> Finální verzi dokumentu poté všechny MAS zašlou do 12. 6. 2015 opět na NS MAS, která ji zveřejní na svých stránkách. Zveřejnění metodiky je nutnou podmínkou podání Žádosti o proplacení celého projektu na SZIF. >> Nahlášení účastníků  Konference k projektům spolupráce nahlásí každá PMAS do 23. 5. 2015 na email zemanova@posazavi.com Dle Pravidel (vyplývá z kritérií přijatelnosti) se musí zúčastnit každá MAS po celou dobu konání semináře (cca do 17 hod.). Pokud nemůže zaměstnanec, pojede člen orgánu nebo jiná pověřená osoba z daných MAS. Primárně by to měl být člen KPS (po ostatních z MAS bude SZIF požadovat pověření a zdůvodnění proč se neúčastnil člen KPS).     Zde je přehled  členů KPS, pokud někdo ví na 100 %, že nejede prosím o zaslání zdůvodnění. Pokud jedete prosím o jmenný seznam všech účastníků za vaší MAS.    Posázaví o.p.s.     Bohuslava Zemanová Rakovnicko o.p.s.     Radomír Dvořák Lípa pro venkov z.s. Mgr. Radek Tvrdík Region Pošembeří o.p.s.   Mgr. Miloslav Oliva MAS Mezi Hrady, z.s. Ing. Martin Kouba Brdy ‐ Vltava o.p.s.   Ing. Petra Svojtková MAS Zálabí, z. s.    Tereza Benešová MAS Jihozápad o.p.s. Ing. Adéla Schmiedová MAS Vyhlídky,z.s.    Mgr. Galina Čermáková MAS Brdy, z.ú.    Mgr. Helena Kosová MAS ‐ Střední Polabí, z.s. Barbora Roušarová MAS Sedlčansko, o.p.s.   Přemysl Růžička MAS Nad Prahou o.p.s. Ing. Iva Cucová, MBA >> Poslat Martinovi Koubovi do 18. 5. 2015 příklad dobré praxe ke každému problému spolupráce (metodiky) a zdroje odkud MAS čerpali při studiu podkladů pro zpracování metodiky. Martin zapracuje a pošle pro finální verzi do 20. 5. 2015 nejpozději >> PMAS zašlou změny nefinančního charakteru do 22. 5. 2015 a změny finančního charakteru do 29. 5. 2015 na zemanova@posazavi.com. KMAS následně připraví hlášení a odešle na RO SZIF. >> PMAS začátkem června od 1. 6. do 10. 6. 2015 nejpozději, předloží Žádosti o proplacení včetně všech příloh KMAS > Posázaví o.p.s. ke kontrole. PMAS si telefonicky domluví termín předání s Marií Škvorovou. Kontrolu budou provádět v kanceláři Posázaví Marie Škvorová, Vanda Kubínová a Martin Kouba. Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Termín: 15. května 2015, od 9 hodin Místo: Benešov, zasedací místnost Posázaví o.p.s. >> Všechny spolupracující MAS doplní na své webové stránky do 8. 6. 5015 všechny povinné výstupy projektu spolupráce. http://leader.posazavi.com     http://www.mas‐rakovnicko.cz   http://www.lipaprovenkov.cz     http://www.posemberi.cz   http://www.mezihrady.cz     http://www.brdy‐vltava.cz   https://www.maszalabi.eu     http://www.masjihozapad.cz   http://www.vyhlidky.eu     http://www.masbrdy.cz   http://www.mas‐sedlcansko.eu    http://www.nadprahou.eu   http://www.strednipolabi.cz Termíny a náplň dalších setkání > 8. 6. 2015 v Hotelu Akademie Naháč, >> Prezentace výstupu projektu spolupráce, Komorní Hrádek 277, Chocerady Zapsala: Bohuslava Zemanová, Marie Škvorová, Martin Kouba Benešov, 15. 5. 2015