Integrovaný regionální operační program – Úvodní informace

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014-2020 je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cíle má být dosaženo snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel, a posílením institucionální kapacity veřejné správy. Řídicím orgánem Integrovaného regionálního operační programu je Ministerstvo pro místní rozvoj.

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Zálabí budou přijímány žádosti o podporu z IROP na následující opatření:

  • Bezpečná doprava
  • Hasiči
  • Komunitní centra
  • Vzdělávání

Výše uvedené oblasti, do nichž bude směřována finanční podpora, jsou výsledkem cílů a priorit definovaných ve Strategii CLLD a zároveň odpovídají podmínkám podpory z Integrovaného regionálního operačního programu.

Celková alokace na realizaci výzev z IROP činí 23 349 000 Kč. Míra finanční podpory (dotace) činí 95% z celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu, zbylých 5 % CZV projektu hradí příjemce z vlastních zdrojů. Způsob financování probíhá formou tzv. ex-post, kdy je nutné předfinancování výdajů na projekt z vlastních zdrojů. Dotace bude příjemcům proplacena po vyúčtování, tzn. po ukončení projektu či jeho etapy.

Pokud zvažujete podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, je nutné mít zřízený přístup do monitorovacího systému MS2014, prostřednictvím něhož jsou podávány a administrovány žádosti o podporu. Registraci a přístupové údaje si můžete obstarat už nyní. Pro registraci použijte níže uvedený link a pro práci v systému používejte internetový prohlížeč Internet Explorer. Pro podání žádosti je rovněž nutné mít zřízený a platný elektronický podpis, který získáte prostřednictvím České pošty.

https://mseu.mssf.cz

 

V sekci Výzvy/IROP naleznete veškeré potřebné informace týkající se výzev MAS Zálabí v rámci IROP.

 

Kontakt: 

Ing. Nikola Bendáková – Manažerka MAS + Manažerka pro IROP

mobil: 602 280 585

e-mail: mas@maszalabi.eu