Přezkum věcného hodnocení projektu OPZ – „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření II“ – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103.

MAS Zálabí vyhlásila dne 1. 5. 2019 výzvu Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření II – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103. Cílem výzvy bylo podpořit zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), aktivitu doprovody na kroužky a zájmové aktivity, podpořit vznik a rozvoj příměstských táborů, podpořit společnou dopravu dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora a také dětské skupiny. Lhůta pro podání žádosti o dotaci byla ukončena dne 30. 06. 2019 a této možnosti využil 1 žadatel.

Předložená projektová žádost je zaměřena vybudování a realizaci příměstského tábora pro děti regionu MAS Zálabí. Základní informace o předložené projektové žádosti jsou následující:

Projekt č.:                               CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015013

Název projektu:                     Letní příměstský tábor

Název žadatele:                     Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace

Celkové způsobilé výdaje:    445 286,25 Kč

 

Žádost prošla kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti.  Jako podklad pro věcné hodnocení byl zpracován odborný posudek, který byl předložen výběrové komisi se svými závěry a návrhem bodového hodnocení.

Výběrová komise i Rada MAS v první fázi projekt schválila se závěrem, že žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou a schválila výši přidělených bodů. Na základě Závěrečného hodnocení poskytovatele dotace – MPSV – bylo MAS doporučeno projekt přehodnotit v oblasti výdajů projektu.

Závěr: Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení.

Přílohy:

Hodnotící tabulka přezkum

Zápis z jednání VK přezkum

Prezenční listina VK přezkum

Kodexy