Výzva MAS Zálabí č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 1. 6. 2018 Výzvu MAS č. 2 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Neproduktivní investice v lesích, Zemědělství, Podpora místních výrobků a Podpora podnikání. V souvislosti s touto výzvou MAS pořádá seminář pro žadatele.

Základní informace k výzvě: 
Termín vyhlášení výzvy: 14.1.2019
Termín příjmu žádostí: od 14.1.2019 do 18.2.2019
Termín registrace na RO SZIF: 30.4.2019
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, registrace na Portál Farmáře je možná na www.szif.cz a www.eagri.cz.

Celková výše alokace pro 2. výzvu PRV je 6 950 000 Kč

Konzultace:

Ing. Stanislav Štumpf (tel: 725 563 579, e-mail: prv@maszalabi.eu)

Seznam přijatých Žádostí o dotaci: Seznam přijatých ŽoD

Bodové hodnocení Výběrové komise MAS: Seznam vybraných a nevybraných projektů

Zápis Rady MAS o postoupení projektů na SZIF: Zápis Rady

Seminář pro žadatele a příjemce: Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  21. 1.2019 v Hotelu Na Farmě, Choťovice 134 – Pozvánka

Prosím, o potvrzení účasti na semináři a to na E-mail: prv@maszalabi.eu

Prezentace, seminář k výzvě č. 2 MASZ: Zde

Dokumentace k výzvě:

Text výzvy a společné přílohy

 1. Znění výzvy č. 2 MAS Zálabí – Zde
 2. Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF – Zde
 3. Pravidla 19.2.1_aktualizace 2019 – Zde
 4. Opatření/Fiche dle 19.2.1. – Neproduktivní investice v lesíchInvestice do zemědělských podnikůZpracování a uvádění produktů na trhPodpora podnikání
 5. Strategie komunitně vedeného rozvoje – Strategie CLLD
 6. Dotčené území MAS Zálabí – Mapa
 7. Interní postupy PRV MAS Zálabí pro administraci výzvy –Zde
 8. Hodnotící kritéria – Fiche č. 5 – Neproduktivní investice v lesíchFiche č. 6 – ZemědělstvíFiche č. 7 – Uvádění produktů na trhFiche č. 8 – Podpora podnikání
 9. Etický kodex – Et. kodex
 10. Přístup do Portálu Farmáře – návod + žádost – Zadost_o_pristup_do_Portalu_farmare.pdfNavod pro prihlaseni
 11. Návod pro generování Žádosti o dotace v Portálu farmáře – Podrobný návod ŽoDPostup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF
 12. Příručka pro zadávání veřejných zakázek –Prirucka ZZVZ 
 13. Příručka pro publicitu_verze 4 – PublicitaGenerátor
 14. Metodika stanovení výdajů – využití části objektu – příloha 15 Pravidel – Metodika využití části objektů
 15. Postup doložení finančního zdraví – Postup pro doložení finančního zdravíMetodika výpočtuTabulka pro výpočetVerifikace příloh a finanční zdraví
 16. Čestné prohlášení – de minimis – příloha 17 Pravidel – Cestne_prohlaseni_de_minimisMetodická příručka k de minimis
 17. Prohlášení o zařazení podniku – Příloha č. 3 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorieZařazení podniků – příkladový manuál
 18. Kontrolní list MAS k hodnocení přijatelnosti – Kontrolní listy MASZ
 19. Vzdání se odvolání: Prohlaseni_o_vzdani_se_prava_odvolani

Povinné přílohy k výzvě: (Pravidla 19.2.1., str. 30 – 33)

 1. Stanovisko stavebního úřadu – Příloha č. 1 -ČP stanovisko stavebního úřadu
 2. Doklad o souladu projektu se Strategií CLLD – Příloha č. 4 – Soulad se SCLLD
 3. Osvědčení právního statutu viz výzva

Specifické přílohy pro Fiche 5 – Neproduktivní investice v lesích

 1. Přehled pozemků k plnění funkcí lesa (lesní cesty) – Příloha č. 7 – Lesní pozemky
 2. Vyjádření ÚHUL (lesní cesty)- Vyjádření ÚHUL

Specifické přílohy pro Fiche 6 – Zemědělství

 1. Prohlášení o užití inovačních přístupů – Prohlášení – inovace
 2. Metodika nově vytvořených pracovních míst – příloha 14 Pravidel – MetodikaPřehled o odvodech
 3. Stanovisko MŽP – Pastevní areály – Stanovisko MŽP
 4. Stanovisko MŽP – Chov vodní drůbeže – Stanovisko MŽP 2

Specifické přílohy pro Fiche 7 – Uvádění a zpracování produktů na trh

 1. Prohlášení o užití inovačních přístupů – Prohlášení – inovace
 2. Příloha I Smlouvy o fungování EU – příloha 9 Pravidel – Příloha 1 k EU
 3. Prohlášení o zařazení podniku – Příloha č. 3 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorieZařazení podniků – příkladový manuál

Specifické přílohy pro Fiche 8 – Podpora podnikání

 1. Prohlášení o užití inovačních přístupů – Prohlášení – inovace
 2. Podporované CZ NACE – Podporované CZ NACE
 3. Vazba na venkovskou turistiku  – Příloha č. 2 – Vazba na venkovskou turistiku
 4. Prohlášení o zařazení podniku – Příloha č. 3 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorieZařazení podniků – příkladový manuál