Věcné hodnocení v rámci 4. výzvy PRV

Dne 15. – 17. 4. 2020 proběhlo hlasování formou per rollam Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné hodnocení 10 projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. V rámci Programu rozvoje venkova bylo Výběrovou komisí obodováno  10 projektů s požadovanou výší dotace 3 914 669,-  Kč.

Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými hodnotiteli Výběrové komise. Všichni členové komise byli seznámeni s pravidly hodnocení a podepsali kodex o střetu zájmů.

Všech 10 projektů bude dále podstoupeno k finálnímu schválení Radě MAS.

Seznam obodovaných projektů: Seznam obodovaných projektů VK

Zápis: Zápis VK

Etické kodexy výběrové komise: EK VK

Předhodnocení projektů výběrovou komisí: Předhodnocení VK