Výzva MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 20. 3. 2019 vyhlášena 5. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 20. 3. 2019 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen 31. 5. 2019 ve 14.00 hod. Pro práci v systému je nutná registrace. Odkaz na ISKP2014+ je zde: https://mseu.mssf.cz/ K žádosti o dotaci je nutné mít zřízený elektronický podpis. Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba.

Celková alokace výzvy: 5 837 170,00 Kč

Míra podpory: 95 % dotace EU

Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Podporované aktivity: 

Podpora vzniku komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum realizuje sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.

  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
  • Rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center
  • Nákup pozemků, budov a staveb
  • Vybavení pro zajištění provozu zařízení

Pořízení vybavení bude podporováno, budou-li součástí projektu další opatření (stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování aktivit komunitních center). Pořízení vybavení nemůže být samostatný projekt. Potřebnost pořízení vybavení musí být odůvodněna ve studii proveditelnosti.

Bližší informace (text výzvy, kritéria hodnocení, interní postupy MAS) k vyhlášené výzvě naleznete v přílohách na konci tohoto příspěvku.

Odkazy na další nezbytné dokumenty:

Aktuální verzi pravidel pro žadatele a příjemce (obecná a specifická pravidla) včetně příloh, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete také zde:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

 

Kontakt: 

Ing. Nikola Bendáková – Manažerka MAS

mobil: 602 280 585

e-mail: mas@maszalabi.eu

 

PŘÍLOHY

MAS_Zálabí_výzva č. 5_final01

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy MAS Zálabí_final