Výběr projektů OPZ – výzva č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“

Vážení členové MAS Zálabí, z.s.,

Rada Mas Zálabí, z.s. rozhodla ke dni 21. 2. 2019 o projektu předloženém v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103   s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“. Lhůta pro podání žádosti o dotaci byla ukončena dne 31. 12. 2018 a této možnosti využil 1 žadatel. Předložená projektová žádost je zaměřena na zřízení služby dle zákona 108/2006 Sb., § 69 – terénní program v regionu MAS Zálabí. Je určena pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Základní informace o předložené projektové žádosti jsou následující:

  1. Č. projektu                           CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010593

Název projektu                             Terénní programy v regionu MAS Zálabí

Název žadatele                             Prostor plus o.p.s.

Celkové způsobilé výdaje           4 109 765 Kč

Anotace projektu:                        Cílem projektu je zřízení služby terénní programy dle zákona 108/2006 Sb., § 69 ve středočeské části regionu MAS Zálabí. Je určena pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a nabízet jim pomoc pro minimalizaci rizik. Projektem chceme pomoci lidem z cílové skupiny jednak zajistit prevenci sociálního vyloučení a jednak se začleněním do komunity obce respektive regionu, včetně trhu práce.

Projekt byl ve všech svých fázích hodnocen nepodjatě a nestranně, byla provedena opatření vylučující střet zájmů zapojených osob. Výběrová komise MAS Zálabí, z.s. schválila projekt v rámci věcného hodnocení se závěrem, že žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení a schválila výši přidělených bodů. Rada Mas Zálabí, z.s. svým rozhodnutím potvrdila závěry Výběrové komise a výše jmenovaný projekt doporučila k podpoře. Projekt tak postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ. Prezenční listinu Rady, zápis z jednání Rady, hlasování Rady, odborný hodnotící posudek a etické kodexy jsou dostupné v níže uvedených dokumentech.

Zápis OPZ

Prezence RO

Per-rollam hlasování na web

Hodnocení Prostor Plus, o.p.s.

Etický kodex Krause

Etický kodex Matuchová

Etický kodex Podroužek

Etický kodex Vacek

Etický kodex Žmolil

Pro případ jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na projektovou manažerku OPZ MAS:

Ing. Lucie Dostálová, opz@maszalabi.eu, 603369516