Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti – „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ – 695/03_16_047/CLLD_16_02_103.

MAS Zálabí, z.s. provedlo hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti u projektu předloženého v rámci výzvy –  „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ – 695/03_16_047/CLLD_16_02_103, která byla uzavřena dne 31. 12. 2018.

V rámci výzvy byl předložen 1 projekt zaměřený na přípravu a realizaci terénních programů v regionu MAS Zálabí. Cílem aktivity je zřídit pozici dvou terénních pracovníků pro výkon terénní práce dle zákona 108/2006 Sb., § 69 ve středočeské části regionu MAS Zálabí. Služba je určena pro osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, osoby  bez přístřeší nebo žijící v nevyhovujícím či nejistém ubytování, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi a osoby ohrožené předlužeností.

Předložená žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti.

Přílohy:

Etický kodex Bendáková

Etický kodex Dostálová