Věcné hodnocení projektu OPZ – „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření II“ – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103.

MAS Zálabí vyhlásila dne 1. 5. 2019 výzvu Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření II – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103. Cílem výzvy bylo podpořit zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), aktivitu doprovody na kroužky a zájmové aktivity, podpořit vznik a rozvoj příměstských táborů, podpořit společnou dopravu dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora a také dětské skupiny. Lhůta pro podání žádosti o dotaci byla ukončena dne 30. 06. 2019 a této možnosti využil 1 žadatel.

Předložená projektová žádost je zaměřena vybudování a realizaci příměstského tábora pro děti regionu MAS Zálabí. Základní informace o předložené projektové žádosti jsou následující:

Projekt č.:                               CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015013

Název projektu:                     Letní příměstský tábor

Název žadatele:                      Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace

Celkové způsobilé výdaje:    445 286,25 Kč

Anotace projektu:

Projekt Příměstský tábor je zaměřen na cílovou skupinu rodičů a osob pečující o děti do 15 let v období letních prázdnin. Důvodem je hlavně nedostatek volného času rodičů na výchovu svých dětí v době letních prázdnin, a to především z pracovních důvodů. Cílem projektu je prostřednictvím zajištění péče o děti v příměstském táboře v době školních prázdnin přispět ke slaďování pracovního a rodinného života, předcházet sociálnímu vyloučení osob a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Žádost prošla kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti.  Jako podklad pro věcné hodnocení byl zpracován odborný posudek, který byl předložen výběrové komisi se svými závěry a návrhem bodového hodnocení.

Výběrová komise projekt schválila se závěrem, že žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou a schválila výši přidělených bodů. Žádost nyní postupuje do fáze výběru, který provádí Rada MAS Zálabí, z.s.

Přílohy:

Hodnotící tabulka VH

Prezenční listina VK

Zápis z jednání VK

Kodexy