Výběr projektů OPZ – výzva „MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření II“ – č. 881/03_16_047/CLLD_16_02_103

Vážení členové MAS Zálabí, z.s.,

Rada Mas Zálabí, z.s. rozhodla ke dni 23. 8. 2019 o projektu předloženém v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření II – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103. Lhůta pro podání žádosti o dotaci byla ukončena dne 30. 06. 2019 a této možnosti využil 1 žadatel. Předložená projektová žádost je zaměřena vybudování a realizaci příměstského tábora pro děti regionu MAS Zálabí. Základní informace o předložené projektové žádosti jsou následující:

Projekt č.:                               CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015013

Název projektu:                     Letní příměstský tábor

Název žadatele:                     Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace

Celkové způsobilé výdaje:    445 286,25 Kč

Anotace projektu:

Projekt Příměstský tábor je zaměřen na cílovou skupinu rodičů a osob pečující o děti do 15 let v období letních prázdnin. Důvodem je hlavně nedostatek volného času rodičů na výchovu svých dětí v době letních prázdnin, a to především z pracovních důvodů. Cílem projektu je prostřednictvím zajištění péče o děti v příměstských táborech v době školních prázdnin přispět ke slaďování pracovního a rodinného života, předcházet sociálnímu vyloučení osob a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt byl ve všech svých fázích hodnocen nepodjatě a nestranně, byla provedena opatření vylučující střet zájmů zapojených osob. Výběrová komise MAS Zálabí, z.s. schválila projekt v rámci věcného hodnocení se závěrem, že žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou a schválila výši přidělených bodů. Rada Mas Zálabí, z.s. svým rozhodnutím potvrdila závěry Výběrové komise a výše jmenovaný projekt doporučila k podpoře. Projekt tak postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ. Prezenční listinu Rady, zápis z jednání Rady, hlasování Rady, odborný hodnotící posudek a etické kodexy jsou dostupné v níže uvedených dokumentech.

Zápis z jednání RO, prezenční listina

Hlasování Per-rollam

Hodnotící posudek podepsaný

Etické kodexy RO

Pro případ jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na projektovou manažerku OPZ MAS:

Ing. Lucie Dostálová, opz@maszalabi.eu, 603369516