Vyhlášení Výzvy MAS Zálabí z.s. – OPZ – Prorodinná opatření III, č. B77/03_16_047/CLLD_16_02_103

Dnem 24. 9. 2019 je vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotaci s názvem Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření III.

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:

  • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby)
  • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  • Příměstské tábory
  • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
  • Dětské skupiny podnikové i pro veřejnost
  • Vzdělávání pečujících osob

Oprávněnými žadateli jsou: Obce; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Školy a školská zařízení

Výše podpory činí: 85 – 100 % ze způsobilých výdajů, dle typu žadatele.

Příklady způsobilých výdajů: Nákup zařízení, vybavení a spotřebního materiálu, osobní náklady, cestovné, nákup služeb, více uvedeno ve specifických pravidlech výzvy

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 694 103, 75 CZK

Žádost o dotaci bude možné předložit prostřednictvím elektronického systému ISKP2014+ v termínu od 24. 9. do 30. 11. 2019 do 12:00. Pro práci v systému je nutná registrace. Odkaz na ISKP2014+ je zde: https://mseu.mssf.cz/ K žádosti o dotaci je nutné mít zřízený elektronický podpis. Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba.

Text výzvy a další informace jsou uvedeny na stránkách MAS: http://www.maszalabi.eu/archiv/vyzvy/opz/

Dokumenty:

Výzva MAS Zálabí 2019 PO III modifikovaná

Příloha č.1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Etický kodex MAS

Jakékoliv informace k výzvě poskytne kancelář MAS, Lucie Dostálová, OPZ@maszalabi.eu, 603369516;