Věcné hodnocení projektů OPZ „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“

Vážení členové MAS Zálabí, z.s.,

dne 25. 7. 2018 se sešla Výběrová komise MAS Zálabí za účelem věcného posouzení projektů předložených v rámci vyhlášených výzev. V oblasti Operačního programu Zaměstnanost se jednalo o věcné posouzení projektů předložených v rámci výzvy č. 94/03_16_047/CLLD_16_02_103   s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“. V rámci této výzvy byly předloženy dvě projektové žádosti, jedna je zaměřena na vybudování a provoz školního klubu, druhá je zaměřena na vybudování a provoz příměstského tábora. Seznam projektů a základní informace o předložených projektech jsou následující:

  1. Č. projektu                           CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009881

Název projektu                             Dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem

Název žadatele                             ZŠ Týnec nad Labem

Celkové způsobilé výdaje           1 115 845 Kč

Anotace projektu:                        Cílem projektu je pomoci rodičům upevnit svou pozici na trhu práce a sladit co nejvíce rodinný a pracovní život. Projekt je zaměřen na vznik dětského klubu pro žáky školy v Týnci nad Labem, kteří se z důvodu nedostatečné kapacity školní družiny nemohou zapsat k docházce do školní družiny. Dětský klub bude mít navíc prodlouženou provozní dobu oproti klasické školní družině. Klub bude provozován v prostorách učebny 1. stupně. V této učebně neprobíhá běžná školní družina ani běžný školní klub.

  1. Č. projektu                          CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009896

Název projektu                             Příměstský tábor Marina

Název žadatele                             Marina – lodě a karavany, s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje           850 129 Kč

Anotace projektu:                        Projekt navrhuje realizaci příměstských táborů v areálu kempu Marina v Týnci nad Labem. Jedná se o projekt, který má pomoci zaměstnaným rodičům v regionu MAS Zálabí sladit pracovní a soukromí život v době letních prázdnin. Projekt tak přispěje k větší adaptabilitě pracovní síly a k vyrovnání pozic znevýhodněných matek na trhu práce. Dále tímto táborem omezíme bezcílného potulování dětí po obcích. Děti svůj volný čas věnují tělesnému a duševnímu rozvoji v atraktivním prostředí.

Obě žádosti úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti.  Každý projekt hodnotili dva hodnotitelé, v souladu s pravidly programu. Jako podklad pro věcné hodnocení byl zpracován odborný posudek, který byl Výběrové komisi předložen i se svými závěry a návrhem bodového hodnocení.

Pracovníci MAS, kteří se podíleli na hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti, i členové VK, kteří prováděli věcné hodnocení projektů, podepsali etický kodex. Oba projekty byly ve všech svých fázích hodnoceny nepodjatě a nestranně, byla provedena opatření vylučující střet zájmů zapojených osob. Výběrová komise schválila oba projekty se závěrem, že žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení a schválila výši přidělených bodů. Veškeré závěry hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení jsou přiloženy v dokumentech.

Obě žádosti nyní postupují do fáze výběru, který provádí Rada MAS Zálabí, z.s.

Pro případ jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na projektovou manažerku OPZ MAS:

Ing. Lucie Dostálová

opz@maszalabi.eu

603369516

Formální náležitosti a přijatelnost ZŚ Týnec nad Labem

Formální náležitosti a přijatelnost Marina lodě a karavany s.r.o.

Etické kodexy VK

Hodnotící tabulka Dětský klub ZŠ Týnec

Hodnotící tabulka Příměstský tábor Marina

Prezenční listina VK

Zápis VK